Samrådsförslag för Nälberga 1:141 m.fl. (SHB21/310)

Syftet med detaljplanen är att stärka Tystberga som ort genom att utveckla centralt belägna bostäder och verksamhetslokaler längs Stationsvägen. Planen syftar även till att bygga vidare på Tystberga som en modern landsbygdsort och utveckla befintliga grönområden inom planområdet. Delar av den befintliga parkytan blir en levande stadsdelspark med inriktning mot lek, rörelse och hälsa. Planen syftar även till att möjliggöra för ett centralt torg med funktioner som är väl anpassat till kollektivtrafikens behov. De nya allmänna ytorna blir en ny central mötesplats för alla åldrar som bidrar till ett aktivt folkliv och ökad trygghet. De nya bostadskvarteren bygger vidare på Tystberga som en modern och lummig trädgårdsstad. Skalan anpassas efter den befintliga bebyggelsen i Tystberga. I entréläget in till orten tillåts en lägre bebyggelse som syftar till att bevara Tystbergas landsbygdskaraktär, för att sedan öka i volym och täthet runt det nya park- och torgområdet.


Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl (Björshults industriområde) (SHB21/295)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en sluttäckning av befintlig avfallsdeponi. I detta ingår att bekräfta den del av deponin som i dagsläget ligger utanför detaljplanelagt område och att möjliggöra etablering av solenergianläggning på den sluttäckta deponin. Planen syftar även till att möjliggöra ett ersättningsområde för fortsatt avfallshantering inom planområdets östra del samt att, likt gällande plan, fortsatt möjliggöra för etablering av industri och verksamheter. Att den gällande detaljplanen för det östra området ersätts syftar även till att bevara delar av de höga naturvärden som identifierats i områdets nordöstra del. I syftet ingår även att reglera lämplig omfattning av bebyggelse och upplagshöjder, bekräfta Björshultsvägens funktion som tillfartsväg samt att säkerställa de områden för hantering av dagvatten och lakvatten som behövs för att medverka till uppfyllande av miljökvalitetsnormer och miljömål. I planens syfte ingår även att ompröva strandskyddet i berörda delar och att genom en miljöbedömningsprocess redovisa och bedöma planens miljökonsekvenser. Detaljplanen handläggs enligt PBL, SFS 2014:900/902 och med utökat förfarande.


Sjömacken

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flytt av befintlig sjömack på västra hamnsidan till den östra samt möjliggöra för andra funktioner i närområdet som planeras eller finns i området, ny layout för gästhamn, nytt servicehus, plats för båtbottentvätt, laddplats för elbåtar, boardwalk längs med vattnet, bodar längs vattnet, parkområde med flera. De planerade funktionerna och deras placering utgår från utredningen ”Hamnutveckling Stadsfjärden” slutrapport 2021-04-19 (SHB17/147)