Samrådsförslag för Nälberga 1:141 m.fl. (SHB21/310)
Bild föreställandes planens 3 stadsbyggnadsprinciper: Modern trädgårdsstad, central stadsdelspark och Stationsvägens förlängning.

Utvecklingsförslag

Som ett resultat av det dialogarbete som genomförts i detaljplanens initieringsfas (se separat bilaga) har ett antal stadsbyggnadsprinciper tagits fram som genomsyrar detaljplanen.

  • Modern trädgårdsstad – Tystbergaborna värdesätter aspekter som ortens naturkontakt och öppenhet mot det omgivande jordbrukslandskapet. En lägre, glesare skala föreslås vid entréläget in till orten som sedan tätas till och trappar upp in mot centrum. Ortens lummiga, gröna karaktär ska bibehållas och den röda trähusbebyggelsen söder om planområdet lyfts fram som värdeskapande arkitektur. Den moderna trädgårdsstaden avser här en småskalig bostadsbebyggelse med en ökad täthet jämfört med traditionell villabebyggelse, samt generösa inslag av grönska.
  • Central landsbygdspark – I Tystberga saknas offentliga mötesplatser med inriktning mot lek och rörelse för varierade åldrar. Aktiviteter som cykling, klättring och lekplatser efterfrågades under dialogerna. En trygg stadsdelspark med inriktning mot lek och rörelse föreslås därför tillskapas inom planområdet.
  • Stationsvägens förlängning - Stationsvägen är det mest centrala stråket i Tystberga, och många av Tystbergabornas målpunkter ligger idag längs med denna väg. Nya funktioner som exempelvis park, lekpark och torg lokaliseras med fördel längs med detta stråk för att utnyttja de befintliga flödena och skapa trygga, väl övervakade mötesplatser

Bild föreställandes de allmänna platsernas funktioner.

Allmän plats

För att uppnå detaljplanens syfte och de föreslagna stadsbyggnadsprinciperna föreslås nya allmänna platser i form av ett nytt torg, nya parkytor med inslag av naturmark, samt en ny lokalgata.

Park

Planen möjliggör för en ny central park med inslag av naturmark. Ett nytt gc-stråk planeras gå genom parken som kopplar ihop bebyggelsen i sydväst med viktiga målpunkter längs med Stationsvägen. I dialogerna som genomfördes tidigt i planprocessen identifierades behovet av fler mötesplatser och aktivitetsytor för barn, ungdomar och vuxna. Parken bör därmed utformas med fokus på aktivitet och rörelse. Naturmarken med den befintliga träddungen i sydöst ska bevara sin befintliga karaktär i så stor utsträckning som möjligt och inte ordnas mer än nödvändigt.

Området ska även utformas för att kunna hantera stora mängder dagvatten då stora ytor avvattnas genom planområdet. Detta görs med fördel genom att marknivåerna kring det befintliga diket anpassas och möjliggör för en skyfallsyta som kan fördröja dessa volymer. Denna yta ska integreras med den befintliga parkmiljön och vara multifunktionell. På så sätt bidrar dagvattenhanteringen även med rekreativa värden för platsen. Vid denna breddning av det befintliga diket ska befintliga träd bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Parkytorna i den västra delen ska ha en lummig karaktär. Området är en viktig entrépunkt till Tystberga och invånarna i orten uppskattar platsens landsbygdskaraktär. Gröna inslag och kontakten med den omgivande naturen och landsbygden ska fortsätta känneteckna entrépunkten i väst.

Torg

Torgytan är centralt belägen i Tystberga och är tänkt att erbjuda en attraktiv miljö runt busstationen. Kollektivtrafiken ska fortsatt kunna stanna och vända både österut och västerut, dock flyttas funktionen något västerut i och med planförslaget och integreras i det välkomnande torget. Dimensionerna för torgytan har utgått från de mått som kollektivtrafikens funktioner kräver idag gällande djup och bredd. Torgytan bör ha inslag av grönska och kan fördelaktigt utformas med varierad markbeläggning med inslag av permeabla (genomsläppliga) material. Torgytan bör även ha goda möjligheter till cykelparkering.

Lokalgata

Detaljplanen möjliggör för en ny lokalgata som blir en förlängning av Dramatörvägen i väst-östlig riktning. Den nya lokalgatan fungerar som angöringsgata till bostäderna i väst och behöver anpassas för att klara kraven kring avfallshantering. Gatan föreslås bli enkelriktad och ansluter till Björkvägen i väster, vilket skapar en ny konfliktpunkt i mötet mellan gång- och cykeltrafikanter och motordrivna fordon. Alternativet är att en vändplan anläggs i slutet av denna gata, vilket anses negativt i och med platsens funktion som viktig entrépunkt in till Tystberga och möjliggörs därför inte i planförslaget.

Föreslagen lokalgata har en bredd på 5,0 meter. Inom gatuområdet ingår en körbana med en bredd på 3,5 meter, samt ytor för stödremsor och dagvattenhantering samt slänter mot omgivande mark.

Gång- och cykelväg

En gång och cykelväg planeras genom bostadskvarteret väster om den centrala parken. Gång- och cykelvägen knyter an till bebyggelsen söder och sydväst om planområdet och skapar ett nytt gent stråk till viktiga målpunkter längs med Stationsvägen. Vägen har en bredd på 3,5 meter.

Huvudmannaskap

Enskilt huvudmannaskap gäller för allmän plats inom planområdet. Kommunen kommer att utveckla den allmänna platsmarken inom planområdet och sedan överlåta skötseln till den lokala vägföreningen. Fastighetsägaren är ansvarig för åtgärder och genomförande inom kvartersmark.

Det särskilda skälet till att enskilt huvudmannsakap råder för allmän platsmark är att det inte är rationellt för kommunen att sköta denna mark, men att det är det för befintlig gemensamhetsanläggning. Denna sköter all skötsel av de befintliga gatorna och parkytorna.

Föreslagen planstruktur i området.

Kvartersmark

Inom planområdet föreslår planförslaget byggrätter för bostäder och centrumändamål för att möjliggöra bostäder med lokaler i bottenplan. Detaljplanen föreslås möjliggöra för bostäder (B), centrumverksamheter (C) och allmänna platser i form av park och torg. Sammanlagt möjliggör planen för ca 3 150 kvadratmeter byggnadsarea. Se strukturbild för föreslagen kvartersindelning, täthet och skala.

Byggnadsvolymerna inom planområdet föreslås vara lägre i väster och öka succesivt österut ju närmare ortens centrum man kommer. Områdets västra del utgör en viktig entrépunkt till Tystberga och avses få en tydlig karaktär av en landsbygdsort och tydliga gröna inslag, här föreslås en lägre skala. Området runt stadsdelsparken präglas av en mer stadsmässig karaktär och en högre byggnadshöjd och täthet. Bebyggelsen bör rama in stadsdelsparken och ha väl valda proportioner, samtidigt som den är inbjudande och tillgänglig för personer som inte bor i området. I det östra området är skalan högre ut mot Stationsvägen i norr och trappar ned söderut för att bidra till goda ljusförhållanden.

Med trä som fasadmaterial önskar planen att säkerställa att den nya bebyggelsen till sin karaktär får en samhörighet med småhusområdet söder om planområdet. Med material och struktur bygger den nya bebyggelsen vidare på temat trädgårdsstad som etablerats i området. Detta regleras med bestämmelsen:

  • f2 - Fasadmaterial ska vara av trä.

Dagvattenhanteringen i området är en viktig fråga för områdets utveckling. Ny bebyggelse kan med fördel utformas med gröna tak. Om gröna tak med ca 100 mm tjocklek anläggs kan upp till 50% av årsvolymen magasineras. Gårdsmiljöerna på kvartersmarken planeras för generösa ytor för planteringar och grönska. All kvartersmark bör ha vegetation i två skikt, som gräs, buskar, träd och/eller pergola. De attraktiva gårdsmiljöerna i söderläge bör även hållas bilfria och kan med fördel utformas med genomsläppliga material. Uppfarter kan exempelvis anläggas med grus eller gräsarmerad betong. Samordnade lösningar för parkering premieras i planen.

Genomförandetid

Genomförandetiden för planen är 15 år. Genomförandetiden är lång med hänsyn till åtgärdsförslag för att förbättra VA-kapaciteten.