Samrådsförslag för Nälberga 1:141 m.fl. (SHB21/310)

Mark- och utrymmesförvärv

Nyköpings kommun äger i princip all mark inom planområdet. Därmed kommer inlösen av mark för exempelvis bildande av allmän plats inte vara nödvändigt. Den enda marken som inte ägs av kommunen är infartsvägen till kvarteret i öster.

Fastighetsrättsliga frågor

Allmän plats i Tystberga har enskilt huvudmannaskap vilket även gäller för de allmänna platserna i denna detaljplan.

Vid arbetet med detaljplanen omfattas planområdet av två fastigheter; Nälberga 2:2 och del av Nälberga 1:141. En del av planarbetet är att ta fram förslag på ny fastighetsindelning. Kommunen ansvarar för ansöka om förrättning hos Lantmäteriet.

Fastigheten Nälberga 3:1 berörs av en bestämmelse om att befintlig infart nu planläggs som ett markreservat för gemensamhetsanläggning. Detta krävs för att lösa angöringen till det föreslagna området längst i öst. Kommunen anser att alternativet - en parallell infart ut mot Stationsvägen - inte är en bra lösning. Fastighetsägaren har underrättats. En ny gemensamhetsanläggning ska skapas som ansvarar för den gemensamma infarten.

Tekniska frågor

Inom planområdet finns flera ledningsstråk med olika omfattning. Placering av ny bebyggelse har i viss mån anpassats efter dessa ledningsstråk. Främst i den östra delen av planområdet, där det finns en stor spillvattenledning som inte är möjlig att flytta. Ett skyddsavstånd på 3 meter har inrättats från ledningens mitt. Ett u-område går genom det östliga kvarteret. Denna ledning har ett skyddsavstånd på 2 meter från ledningens mitt efter samråd med ledningsägaren. Denna ledning går även intill den befintliga bensinstationen, denna delsträcka ska flyttas och anläggas intill Dramatörvägen. Därför har inget u-område ritats in för denna del av ledningens dragning.

Inom planområdet har vissa markföroreningar påträffats. En utökad utredning behöver genomföras för att avgöra om sanering av marken krävs för att tillåta markanvändning över KM-gräns.

Infrastruktur för vatten, avlopp och dagvatten finns i planområdet. Hur ny bebyggelse ska anslutas behöver analyseras i projektering av den nya byggnationen i området.

Planområdet ligger låglänt i Tystberga vilket innebär att stora mängder dagvatten avvattnas genom planområdet vid regn och skyfall. Därmed behöver anläggningar som kan hantera dagvattnet tillskapas. I dagvattenutredning (Ramboll, 2022) föreslås två möjliga lösningar; en damm i planområdets västra del som kan fördröja och rena dagvattnet, eller skyfallsytor som kräver genomtänkta markhöjder. Utbyggnad av dagvattenanläggningar kring de befintliga dikena krävs för att ny bebyggelse kan skapas.

Inom planområdet kommer ny mark för allmän plats skapas, dels en gata i västra delen, dels en park i den östra delen. Utbyggnad av gatan måste genomföras innan nya byggnader tillskapas i den västra delen av planområdet. Projektering och utbyggnad av park är planerad till efter att planen vinner laga kraft.

Den nedlagda bensinstationen måste rivas och marken saneras innan en annan markanvändning kan tillåtas på platsen. Nyköpings kommun arbetar, parallellt med planarbetet, med att förbereda och beställa rivnings- och saneringsentreprenad.

Ekonomiska frågor

Kommunen ansvarar för genomförandekostnader och anläggningar som berör allmän platsmark (plankostnader, förrättningskostnader, utbyggnad av gata, park och GC-väg, ledningar och dagvatten, fastighetsbildning, flyttning av ledningar som inte åvilar ledningsägaren). Därefter överlåts skötseln till den lokala vägföreningen.

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandekostnader inom egen fastighet.

Ett markreservat för gemensamhetsanläggning planläggs vid den befintliga infarten i planområdets östligaste del. Detta syftar till att lösa angöringsfrågan till det intilliggande kvarteret. Alternativet till detta är att parallella infarter anläggs, vilket kommunen inte anser är en lämplig lösning. Fastighetsägaren har informerats.

Organisatoriska frågor

Exploateringsavtal

Något exploateringsavtal har inte bedömts som nödvändigt då kommunen äger i princip all mark inom planområdet.

Markanvisning

Nyköpings kommun avser att markanvisa all kvartersmark som tillskapas i detaljplanen. Markanvisning kan komma att tilldelas olika entreprenörer.

Tidplan

Planarbetet bedrivs med standardförfarande. Tidplanen är preliminär och kan förändras under arbetets gång.

Samråd: Q1 2023

Granskning: Q2 2023

Antagande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: september 2023

Laga kraft: Oktober 2023