Samrådsförslag för Nälberga 1:141 m.fl. (SHB21/310)

Kommunala

  • Grundkarta daterad 2022-05-09
  • Översiktsplan för Nyköping 2040
  • Undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken (2010:900)

Utredningar

De utredningar som genomförts i samband med, eller som har använts som underlag i planarbetet, är följande:

  • Dagvattenutredning, Ramboll, daterad 2023-01-12.
  • Markutredning, Ramboll, daterad 2022-09-22.
  • Bullerutredning, Ramboll, daterad 2023-01-13.
  • Riskutredning, Ramboll, daterad 2022-09-30.

Medverkande i planarbetet samt revidering

Upprättad: 2023-01-11

Eventuell revidering av förslaget efter granskning, i vilka avseenden förslaget ändrats, datum för revidering.

Medverkande i planarbetet

Planarbetet har bedrivits på uppdrag av Nyköpings kommun.

Detaljplanen har upprättats av Victor Persson.

Samarbete har skett med Christopher Wisting och representanter från Stadsbyggnadsenheten, Tekniska divisionen Gata/park/hamn och Miljöenheten.

Victor Persson

Planarkitekt, Nyköpings kommun