Samrådsförslag för Nälberga 1:141 m.fl. (SHB21/310)

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder och centrumaktiviteter men också att bygga vidare på Tystbergas befintliga kvaliteter och skapa nya, av invånarna efterfrågade, mötesplatser.

Under planarbetets tidiga skede genomfördes flera dialoginsatser för att identifiera hur användningen av platser ser ut i dagsläget och vilka funktioner som saknas i orten. Kvalitéer som utmärker Tystberga och uppskattas av invånarna är kontakten med naturen och det omgivande jordbrukslandskapet och den lite lägre skalan i lantlig karaktär. I Tystberga identifierades ett behov av nya mötesplatser för barn i trygga och väl exponerade lägen. Det efterfrågades även aktiviteter för ungdomar kopplat till just aktivitet och rörelse. Planen syftar till att bygga vidare på Tystbergas befintliga kvalitéer och skapa nya mötesplatser som efterfrågas i orten.

Detaljplanen föreslås därför möjliggöra för nya bostäder, centrumverksamheter och allmänna platser i form av bland annat en ny park och ett nytt torg. Sammanlagt möjliggör planen för ca 3 150 kvadratmeter byggnadsarea bostäder med möjligheter till centrumverksamheter i bottenplan i de mer centrala kvarteren.

En ny gc-väg planeras genom parkområdet för att koppla an till befintliga stråk i närheten och skapa en förbättrad koppling mellan bostäderna i söder till viktiga målpunkter längs med Stationsvägen. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras inom planområdet.

Detta är en visualisering av beslutsinformationen. Här finner ni det beslutade dokumentet och tillhörande utredningar.