Sjömacken

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flytt av befintlig sjömack på västra hamnsidan till den östra samt möjliggöra för andra funktioner i närområdet som planeras eller finns i området, ny layout för gästhamn, nytt servicehus, plats för båtbottentvätt, laddplats för elbåtar, boardwalk längs med vattnet, bodar längs vattnet, parkområde med flera. De planerade funktionerna och deras placering utgår från utredningen ”Hamnutveckling Stadsfjärden” slutrapport 2021-04-19 (SHB17/147).

Planområdet ingår i ett befintligt hamn-och parkområde i Nyköpings tätort, närmare bestämt den östra hamnsidan. Planområdet är ca 4,5 hektar inklusive vattenområde och innefattar del av fastigheterna Öster 1:1, Kungshagen 1:26 och Brandholmen 1:1, se karta nedan. I planområdet finns allmän platsmark bestående av grusade ytor och planteringar, befintlig kaj, en kran för iläggning av båtar, en båtbottentvätt, en dansbana, en anlagd udde som del av parkområdet samt vattenområde. Inom vattenområdet finns idag en båtbottentvätt och en gästhamn.

Detaljplanen handläggs enligt PBL, SFS 2014:900/902, och med standardförfarande.

Detta är en visualisering av beslutsinformationen. Här finner ni det beslutade dokumentet: nykoping.se - Öster 1:1 och Brandholmen 1:1 mfl (Östra Hamnsidan)

Planområdets utbredning i kartaPlanområdets utbredning