Sjömacken
Karta över gällande detaljplan, plankarta. Gällande detaljplan. Nu framtaget planförslag avgränsat med röd linje.

Kommunala styrdokument och beslut

Detaljplan

Området är sedan tidigare planlagt och ingår i detaljplanen P14-4 från 2014, se utdrag ur plankarta nedan (till vänster i Plandirekt). Genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen möjliggör inom markerat planområdet för allmän platsmark (i form av torg och park), centrumverksamhet/hamn (i form av badhus, badbassäng, kontor, konferens och restaurang), handel/bebyggelse för friluftslivets behov, tekniska anläggningar samt hamnområde.

Markanvändningen hamn inom vattenområdet i detaljplanen är uppdelat i delområden med specificerad användning: hamnområde där en bro får byggas, småbåtshamn/gästhamn, vattenområde som får övertäckas samt badbassäng/vattenlek. Därtill tillkommer ett område som har den generella markanvändningen hamn.

För att möjliggöra för önskad markanvändning som krävs för sjömack, laddplats för elbåtar, ny layout för gästhamn, nytt servicehus, boardwalk längs med vattnet behöver en ny detaljplan tas fram. Avsikten är även att förenkla detaljplanen, göra den mer flexibel för framtida utveckling och samtidigt ta bort markanvändning som inte är trolig, såsom badbassäng och badhus i planlagt läge i närhet av planerad sjömack.

Planbesked

Mark- och exploatering inom Samhällsbyggnadsdivisionen Nyköpings kommun har ansökt om planbesked för att upprätta detaljplan för del av fastigheterna Öster 1:1, samt Brandholmen 1:1 m.fl. i syfte att möjliggöra för flytt av befintlig sjömack på västra hamnsidan till den östra. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2022-05-03 i ett planbesked beslutat att detaljplanearbete får inledas för fastigheten Öster 1:1 samt Brandholmen 1:1 och att detaljplanearbetet bekostas av sökanden. I planbeskedet lyfts att det även ingår att utreda andra funktioner i närområdet som kräver ny eller ändrad detaljplan som med fördel kan inkluderas i samma planarbete. Det kan handla om plats för båtbottentvätt, laddplats för elbåtar, ny layout för gästhamn, nytt servicehus, boardwalk längs med vattnet med flera.

Planprogram

Detaljplanen föregås inte av något planprogram i samband med den nu aktuella detaljplanen. Dock finns ett planprogram för Östra hamnsidan framtaget inför att den befintliga gällande detaljplanen togs fram. Planprogrammets intentioner med nu aktuellt planområde finns kvar i stora drag med parkområde, hamnverksamhet, gästhamn, placering av nya byggrätter och boardwalk längs vattnet (om än i mindre skala än programmet). Nytt är tillförande av sjömack samtidigt som badhus inte längre är aktuellt inom planområdet.

Översiktsplan

Planförslaget är förenligt med Nyköpings Översiktsplan för 2040. Flytten av sjömacken samt eventuellt möjliggörande av andra nämnda funktioner stämmer väl överens med målbilden i Översiktsplan 2040 för Kungshagen. Enligt översiktsplanen blandas här i framtiden bostäder med en betydande del offentlig och kommersiell service så som skolor, kontor, handel, icke störande verksamheter, fritidsanläggningar samt grönområden och parker. Detaljplanen möjliggör för kommersiell service i form av en sjömack, fritidsanläggning i form av en bättre utformad gästhamn och serviceanläggning samt ett grönområde som vänder sig mer mot vattnet med möjliggörande av nya boardwalks. Flytten av sjömacken möjliggör även planerad utveckling av Västra hamnsidan, med ny stadsbebyggelse, vilket också ligger i linje med översiktsplanen.

Riksintressen

Planområdet berörs av tre riksintressen.

Vattenområdet omfattas av riksintresset för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 §.

Planområdet ligger intill gränsen för Riksintresset för friluftsliv för Nyköpingsån enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresset är beläget nordväst om planområdet.

Planområdet ligger även intill gränsen för Riksintresset för naturvård för Nyköpingsån enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresset är beläget nordväst om planområdet.

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken

Planförslaget bedöms vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenområden enligt bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap. MB.

Miljökvalitetsnormer

Luft

Enligt modellberäkningar, objektiv skattning och mätningar överskrids inga miljökvalitetsnormer för luft i Nyköpings kommun. Däremot överskrids miljökvalitetsmålet för halten partiklar för enskilda vägpartier. Inom planområdet klaras både miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål avseende luft.

Vatten

Berörd recipient är Stadsfjärden som är en vattenförekomst. Miljökvalitetsnorm, förvaltningscykel 3, är att måttlig ekologisk status ska uppnås 2039. Kvalitetskravet för kemisk status är god kemisk ytvattenstatus, undantaget bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Stadsfjärden har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.

Buller

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller omfattar buller från vägar, järnvägar och industriell verksamhet. Planområdet ligger inte inom något bullerstört område.