Sjömacken

Kommunala planeringsunderlag

Underlagen finns i sin helhet hos Samhällsbyggnadsdivisionen, Nyköpings kommun.

  • Gällande detaljplan: Detaljplan för Östra hamnsidan (delar av Öster 1:1 och Brandholmen 1:1 m fl), 2013-11-23 (plankarta och planbeskrivning).
  • Hamnutveckling Stadsfjärden, slutrapport 2021-04-19 (SHB17/147)
  • Planprogram för Östra hamnsidan, 2012-11-09
  • Översiktsplan för Nyköping 2040
  • Undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken (2010:900), 2022-06-29

Utredningar

Här refereras de utredningar som genomförts i samband med eller som har använts som underlag i planarbetet. Utredningarna finns i sin helhet hos Samhällsbyggnadsdivisionen, Nyköpings kommun.

  • Riskanalys - Östra hamnsidan, Nyköpings Kommun (Brandskyddslaget, 2023-04-11). Inklusive bilagor. Utredning framtagen för detaljplanen.
  • Deponigasutredning Kungshagen - Slutrapport etapp 1 och 2 (Ramböll, 2018-08-13). Befintlig utredning.
  • Geoteknisk utredning, VIAK (1988). Befintlig utredning.

Medverkande i planarbetet samt revidering

Planarbetet har bedrivits på uppdrag av Mark- och exploateringsenheten, Nyköpings kommun.

Detaljplanen har upprättats av stadsplanerare från Nyköpings kommun.

Ansvarig handläggare:

Erik Arnaryd Dungert, Stadsplanerare Nyköpings kommun

Övriga handläggare och tjänstepersoner hos Nyköpings kommun:

Tobias Ossmark, Strateg arkitektur och kulturmiljö, Samhällsbyggnadsdivisionen

Pat Radestedt, Stadsträdgårdsmästare, Tekniska divisionen

Ronny Åberg, Projektledare, Samhällsbyggnadsdivisionen

Kenneth Brännbacka, Driftchef gata/park/hamn, Tekniska divisionen

Widegren Mari, Trafikplanerare, Tekniska divisionen

Stefan Andersson, Ekolog, Samhällsbyggnadsdivisionen

Jenny Dominius, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Samhällsbyggnadsdivisionen