Sjömacken

Fastigheter och rättigheter

Inom planområdet finns mark tillhörande delar av tre fastigheter, alla tre ägs av Nyköpings kommun. Ombildande eller skapande av nya fastigheter är inte aktuellt. Utarrendering av mark för diverse verksamheter är dock aktuellt. Under byggnationen kan boende och intilliggande verksamheter beröras av vissa tillfälliga störningar i form av buller, vibrationer och ökad trafik på tillfartsvägen till planområdet.

Natur

Den befintliga parkmarken inom planområdet kommer till största del att finnas kvar. Enbart mindre justeringar av byggrätt (som berör parkmarken) jämfört med gällande detaljplan har skett. Tillgängligheten till Täcka udde kommer bestå. Konsekvenserna av det anses små. Byggrätterna i gällande detaljplan är dock inte utbyggda i större grad, på dessa ytor finns idag främst öppen gräsmark och enstaka träd. Det blir en påverkan på dessa ytor då byggrätterna byggs ut och tar parkmark i anspråk. Grönstråket i öst-västlig riktning som planområdet är en del av kommer inte påverkas nämnvärt av planförslaget då parkområdet i planen utgör en betydande del av de ytor med gräsmark och träd som finns i planområdet. Byggrätter för bodar vid vattnet tar hänsyn till grönstråket och har flera släpp ner mot strandlinjen. Konsekvenserna på växt- och djurlivet på land anses sammantaget som små då parkmarken, ytorna med gräsmark och träd, i stort kommer bestå.

Avseende planområdets ytor i vatten så är den större förändringen jämfört med gällande detaljplan att en yta i nordväst planläggs för hamn och drivmedel för planerad sjömack. De befintliga ytorna med gästhamn kommer bestå. Mängden bryggyta inom planområdet kommer i stort inte förändras, vilket innebär att skuggning från bryggor endast marginellt ändras. Ytan för sjömack är redan ianspråktagen för kajplats för hamnen samt båtbottentvätt. Utökningen med en sjömack blir därmed endast ett mindre tillägg i vattenområdet. Bedömningen utifrån ovanstående är att växt- och djurliv i vattnet inte påverkas särskilt negativt av den nya sjömacken, inte heller i övrigt inom planområdet. Livsvillkoren för djur- och växtlivet påverkas även positivt av att badbassäng (enligt gällande detaljplan) inte längre är möjlig och därmed inte byggs ut.

Bebyggelse och kulturmiljö

Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse och struktur i området kompletteras med ytterligare bebyggelse utgörande av sjömack, servicehus, sjöbodar samt en boardwalk längs vattnet. De öppnare vattenområdena med gästhamn och allmänna bryggor påverkas inte negativt utan förstärks istället då de kopplas ihop med en boardwalk och blir mer tillgängliga för allmänheten. De tillkommande byggnaderna förlänger Östra hamnens bebyggelsekaraktär längre söderut och förstärker karaktären av området och Nyköping i stort som en stad vid havet där inloppet till Nyköpingsån utgör en viktig del av stadsbilden från stadsfjärden.

Avseende den lokala kulturmiljön är det Östra hamnens bebyggelse längre norrut som planförslaget har att förhålla sig till. Vid sidan om en mer storskalig hamnarkitektur (magasin, tullhus, etc) finns det närmast planområdet en mer småskalig bruksarkitektur som anknyter till båt- och skärgårdliv. I planförslaget anknyter gestaltningen till den sistnämnda karaktären. Med reglering av gestaltning men även placering av byggnader anses planförslaget vara väl anpassat till befintlig bebyggelse och kulturmiljön.

Miljö

Ställningstagande 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900)

En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats och samråd har skett med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen yttrade sig 2022-08-29, Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Den samlade bedömningen är att en ändring av den gällande detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

I det tidiga samrådet med Länsstyrelsen har följande aspekter tagits upp som viktiga att hantera i planprocessen:

 • Det sammantaget bästa läget för sjömacken inom planområdet utifrån risk för föroreningar, befintliga markföroreningar, skyddsavstånd från drivmedel, angöring, gång-och cykelstråk, grönområdets funktioner, stadsbild, trygghet med mera.
 • Fortsatt tillgänglighet och rekreationsvärde på Täcka udde.
 • Eventuellt förändrad skuggeffekt på vattenyta från bryggor.
 • Gestaltningskrav och placering av tillkommande byggnader och tankar med tanke på stadsbild, värdefulla siktlinjer (tillexempel Täcka Udda-Östra Skeppsbron).
 • Skyddsavstånd från tankar och pumpar till andra funktioner (befintliga och framtida när hamnområdet utvecklas).
 • Sjömackens placering för att minimera negativ påverkan på riksintressen för naturvård och friluftsliv.
 • Risker kopplat till miljöfarlig verksamhet och föroreningar på land och i vatten med tanke på sjömackens verksamhet.
 • Förorenad mark inom området (gammal soptipp bland annat) vilket innebär att grävning är olämplig om sanering inte kan ske.
 • Hur bränsle-och andra transporter bäst leds genom området, utifrån påverkan på främst gång-och cykeltrafikens trafiksäkerhet.
 • Befintliga båtbottentvättens framtida placering, helst i mindre strömt läge där slam kan tas om hand.
 • Hur fysisk tillgänglighet, flöden av gångare och cyklister och trygghet ska hanteras när nya funktioner adderas till välbesökt hamnområde.

Mot bakgrund av undersökningen, tillsammans med den övriga beskrivningen av detaljplanen samt framtagna utredningar gör kommunen bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

Förslaget bedöms ha en positiv miljöpåverkan jämfört med gällande plan avseende att bassäng inte längre är möjlig och därmed ej kan byggas ut inom vattenområdet.

Strandskydd

Kommunen beslutar om att upphäva strandskyddet inom planområdet i samband med att den nya planen antas. Som särskilda skäl för upphävande anförs att planområdet redan har tagits i anspråk för bebyggelse och verksamheter som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften enligt 7 kap 18 § c 1 MB. Kommunen bedömer att intresset att ta området i anspråk enligt planförslaget väger tyngre är strandskyddsintresset eftersom det är en förutsättning för att kunna utveckla planområdet och möjliggöra en långsiktigt levande stadsdel. Kommunen anser också att det fortfarande kommer att finnas goda förutsättningar för strandnära friluftsliv och värdefulla strandmiljöer. Livsvillkoren för djur- och växtlivet påverkas positivt av att badbassäng inte längre är möjlig men eventuellt något negativt av om en sjömack placeras på ponton i vattnet. För den nya sjömacken (område betecknat med VG), befintlig hamn (V), gästhamn (V1) och boardwalk samt pir (W1 respektive W2) kan som särskilt skäl även anges att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet (7 kap 18 § c 3 MB).

Dagvatten

Detaljplanen bedöms i stort inte påverka dagvattensituationen i området jämfört med den gällande detaljplanen. Stora delar av planområdets öppna och genomsläppliga parkmiljöer bevaras vilket gynnar dagvattenhanteringen då vattnet kan infiltrera. De användningsytor med byggrätter som planeras för nytt servicehus, bodar och sjömack tar utgångspunkt i gällande detaljplan. Ytan för ny sjömack (jämfört med yta för tekniska anläggning i gällande plan på samma plats) är dock något större. Ytan för nytt servicehus är något mindre. Ytan för bodar nere vid vattnet är mindre, dock är ytan justerad och ligger nu helt på land. Byggrätternas markanspråk (byggnadsarea) på land har justerats och är mindre än i gällande detaljplan för all byggnation. Befintliga byggrätter är idag inte helt utbyggda, exempelvis för bodar, parkområdet är dock stort i förhållande till byggrätter vilket innebär goda möjligheter till dagvattenhantering genom infiltration i parkområdet. Sammantaget är förändringarna begränsade utifrån parkmarkens totala area, möjligheterna till infiltration i parkmarken är fortsatt goda. Dagvattenhanteringen anses tillräcklig med infiltration i parkmarken i planområdet. Byggnation direkt intill Stadsfjärden (exempelvis bodar) kan med fördel leda takvatten direkt ner i recipienten för att undvi

Miljökvalitetsnormer

Luft

Planområdet kommer vid fullt utbyggd plan enligt planförslaget att fortsatt vara av öppen karaktär med i huvudsak parkmark. Drivmedelsstationen (sjömacken) placeras på en plats där det är liten mängd byggnation runtomkring vilket bidrar till att minska risken för förorenad luft då eventuella föreningar späds ut på en större yta. Sammantaget bedöms detaljplanen inte bidra till att miljökvalitetsnormer för luft överskrids.

Vatten

Detaljplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för vatten negativt. Möjligheterna till infiltration av dagvatten inom planområdet är goda utifrån storleken på befintlig parkmark som i stort kommer bevaras.

Buller

Planförslaget innebär att mer trafik i form av båtar tar sig till området. Dock är förändringen i området i stort marginell då befintlig sjömack är placerad på andra sidan av Nyköpingsåns utlopp på västra hamnsidan. Placeringen av sjömack på östra sidan bidrar positivt till bullersituationen då båtarna till sjömacken som kommer från stadsfjärden håller sig på ett längre avstånd ifrån bostäder på västra hamnsidan. Detaljplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnorm för buller överskrids.

Hälsa och säkerhet

Föroreningar

Inom planområdet och dess närområde finns markföroreningar på grund av främst avfallsdeponering. Detta beskrivs under nulägesbeskrivningen. Dialog har skett med tillsynsmyndighet i Nyköpings kommun (Miljöenheten) angående hur detaljplanen ska förhålla sig till de befintliga föroreningarna. Området är sedan tidigare väl utrett varför en ny utredning för detaljplanen ej varit aktuellt. Det som är av vikt är att inte hela området hårdgörs då gas behöver kunna släppas upp ur marken. I dialog med tillsynsmyndighet anses detta vara säkerställt med den stora ytan parkmark som finns inom planområdet. Reglering av genomsläpplighet behövs därmed ej inom andra användningsytor i planområdet.

Vidare är det av vikt att byggnader grundläggs på ett sätt som skyddar mot föroreningarna och de gaser som kan tänkas släppas ut. Enligt konstaterande från Miljöenheten anses detta kunna hanteras genom att byggnader grundläggs radonsäkert inom planområdet då den slags grundläggningen bedöms motsvara det skydd som behövs utifrån föroreningarna i området. Radonsäker grundläggning har reglerats med bestämmelse på plankartan för all allmän plats och all kvartersmark.

Då området är förorenat lämpar det sig ej för bostäder eller annan övernattning. Användningarna Centrum och Friluftsliv och camping innebär att övernattning tillåts om en precisering inte tillämpas. Därför har precisering av dessa bestämmelser reglerats så att övernattning ej tillåts.

Då marken inom planområdet är förorenad måste massor vid grävning/schaktning hanteras. Om grävning sker ska massorna efter utfört arbete läggas tillbaka på samma yta och täckas över. Är det ej möjligt och massor måste transporteras till annan plats ska de provtas avseende föroreningsinnehåll och föroreningshalt/mängd och hanteras utifrån provtagningsresultat.

Ovanstående regleringar, åtgärder och hantering har skett i dialog med tillsynsmyndighet.

Den befintliga båtbottentvätten söder om befintlig kaj rekommenderas ur miljösynpunkt flyttas till annan del inom planområdet, längre bort från Nyköpingsåns utlopp. Målade båtar tillåts ej i båtbottentvätten men det händer att det är sådana båtar som tvättas och då kan målarfärgsrester strömma ut i Stadsfjärden vilket inte är önskvärt ur miljösynpunkt. Detaljplanen möjliggör att båtbottentvätten kan flyttas till annan plats inom planområdet, exempelvis vid gästhamnen.

Risk för föroreningar i vatten vid olycka och därmed påverkan på MKN bedöms som låg utifrån de beräkningar för risk för olycka som finns i framtagen riskanalys. Olyckor som ger konsekvenser i form av brand i tankar, tankstation och båt hanteras genom en konsekvensutredning där åtgärder kopplas till genomförda strålningsberäkningar. Olyckor med transport av farligt gods (exempelvis bensin, diesel och gasol) har undersökts vidare genom att beräkna individ och samhällsrisk. Både individ och samhällsrisken är acceptabla. Vid en känslighetsanalys med ökade personantal och transporter hamnar risknivån precis över den nedre kriteriegränsen. Detta innefattar dock att personantalet är väldigt högt precis vid transportvägen vilket är mycket konservativt räknat. Utifrån riskanalysens beräkningar där individ- och samhällsrisk är acceptabla görs ett antagande att risken för olyckor som har påverkan på MKN vatten anses vara låg.

Översvämning

Planområdet ligger inom område som riskerar att översvämmas vid skyfall vilket redovisas närmre i nulägesbeskrivningen. Inom planområdet finns inga samhällsviktiga funktioner som behöver skyddas vid skyfall. En sjömack till sin karaktär behöver ligga vid vattnet. Enligt gällande översiktsplan ska nya byggnader grundläggas så att lägsta färdig golvnivå är 0,5 meter över högsta beräknade havsvattenstånd. Det är av vikt att grundläggningsnivån fungerar dels ur översvämningsperspektiv men också ur stadsbildsperspektiv med exempelvis höjd på byggnader och siktlinjer. Någon reglering av lägsta grundläggningsnivå har därför ej hanterats på plankartan. Lägsta grundläggningsnivå för byggnader behöver studeras vidare i samband med tillståndsprocessen för verksamheten. Hantering av eventuella risker som en översvämning kan medföra för en sjömack/drivmedelsstation ska i stort hanteras inom tillståndsprocessen för verksamheten. Dock regleras på plankartan att cisterner ej får förläggas i mark vilket motiveras utifrån översvämningsrisken och att minska risken för bränslespridning vid översvämning. En fördel om sjömackens funktioner skulle placeras i vattnet i/på en ponton är att pontonen följer vattnets nivå och riskerna vid en översvämning är därmed lägre jämfört med om funktionerna är placerade på land.

De planerade sjöbodarna längs vattnet intill planerad boardwalk är inte någon samhällsviktig funktion. Ur stadsbildsperspektiv är det problematiskt att reglera en bestämmelse om lägsta grundläggning- eller golvnivå då det skulle kunna innebära byggnader som placeras med golvnivån högt upp i luften i förhållande till befintlig marknivå vilket påverkar stadsbilden, med bland annat stråket längs vattnet, negativt. För att motverka skador på bodarna vid eventuell översvämning/skyfall kan de konstrueras täta. Boardwalken kan tillåtas översvämmas.

Två tabeller som redovisar skyddsåtgärder utifrån riskutredning. Tabeller från framtagen riskanalys. Tabell 1 visar på behov av åtgärder inom specifika avstånd. Tabell 2 visar minsta skyddsavstånd i meter till identifierade riskkällor för olika verksamheter.

Olyckor

Erosion/skred/ras

Inom planområdet finns ett av SGU:s utpekade aktsamhetsområden med förutsättningar för skred i finkornig jordart i strandnära områden. Uppfyllnad närmast strandlinjen bör ej ske på grund av risken för skred.

Det finns flertalet tidigare geotekniska utredningar vid planområdet, flera utredningar täcker dock bara delar av planområdet och går även utanför planområdet, de flesta berör främst även muddring. Att utläsa ett tydligt resultat från tidigare utredningar som kan appliceras på all tillkommande bebyggelse utifrån planförslaget är därmed svårt, dock kan resultat från en utredning ge indikation på hur grundläggning kan ske för tillkommande byggnader. Dock erfordras kompletterande undersökning i samband med projektering/byggnation då förutsättningarna inom planområdet kan skilja sig åt.

1988 genomfördes en geoteknisk utredning för västra delen av detaljplanens parkområde och vidare upp mot befintligt bebyggelse i Östra hamnen. Utgångspunkten var en ny restaurang. I utredningen kunde det konstateras att jordlagren är sättningskänsliga och att grundläggning inte kunde utföras utan någon form av grundförstärkning, tre alternativ redovisades:

- Grundläggning med stödpålar av betong, fribärande betong

- Grundläggning med kohesionspålar

- Kompensationsgrundläggning

För utförligare information hänvisas till utredningen, VIAK geoteknik 1988.

Risk

Då en ny sjömack/drivmedelsstation planeras kan det medföra risker mot omgivningen och inom planområdet, därför har en riskanalys upprättats för att belysa eventuella risker och ge förslag på åtgärder (Östra hamnsidan, Brandskyddslaget). Analysen omfattar även en övergripande utredning om drivmedelsstationens risker kring hanteringen av brandfarlig vara.

Risker som bedöms kunna påverka planområdet samt kringliggande ytor är:

• Olycka vid transport av farligt gods till sjömack

• Utsläpp och antändning av brännbar vätska (klass 3)

• Utsläpp och antändning av brännbar gas från flaska (klass 2)

• Olycka inom båthamn

- Båtolycka

- Läckage av sjömackstankar

Olyckor som ger konsekvenser brand i tankar, tankstation och båt hanteras genom en konsekvensutredning där åtgärder kopplas till genomförda strålningsberäkningar. Olyckor med transport av farligt gods har undersökts vidare genom att beräkna individ och samhällsrisk. Både individ och samhällsrisken är acceptabla. Vid en känslighetsanalys med ökade personantal och transporter hamnar risknivån precis över den nedre kriteriegränsen. Detta innefattar dock att personantalet är väldigt högt precis vid transportvägen vilket är mycket konservativt räknat.

För att personer i eller i närheten av planområdet inte ska utsättas för oacceptabel risknivå bedöms det rimligt att vissa säkerhetshöjande åtgärder vidtas. Nivå på åtgärder utgår dels från vilka verksamheter som ska vara närliggande, dels från beräknad individ- och samhällsrisk. Åtgärderna gäller inte befintlig bebyggelse utan till dessa ska sjömacken placeras på ett skyddsavstånd så att dessa inte påverkas av oacceptabla risker. Åtgärder bör tillämpas enligt bilden nedan (till vänster i Plandirekt).

Observera att avstånden avser byggnader som exponeras mot riskkällan utan framförliggande skyddande bebyggelse.

Utöver de åtgärderna ska risken för spridning av vätskor minimeras vid ett eventuellt läckage för att minska utspridningen av brand. Detta kan göras genom att tankar och tankstation har en invallning.

Om ovanstående åtgärder med skyddsavstånd samt invallning implementeras bedöms studerade risker vara tillräckligt hanterade och risknivån inom planområdet hamnar på en acceptabel nivå.

På plankartan finns flera regleringar utifrån framtagen riskanalys. Byggnader inom 30 meter från drivmedelsstation ska utföras med obrännbar fasad, bestämmelsen finns för all allmän plats och all kvartersmark. Byggnader inom 30 meter från drivmedelsstation ska ha en utrymningsväg som leder bort från drivmedelsstationen, bestämmelsen gäller för all allmän plats och all kvartersmark. Av riskanalysen framgår det att ny bebyggelse nära identifierade riskkällor som är exponerade mot en eller flera riskkällor kan behöva utföras så att det är möjligt att utrymma mot en sida som inte vetter mot riskkällan. Detta för att inte behöva utrymma mot en eventuell olycka. Därmed sätts inte krav i detaljplanen på utrymning i flera riktningar utan enbart att det ska finnas en utrymningsväg som leder bort från drivmedelsstationen.

Åtgärderna i tabell 2 i riskanalysen är svårare att reglera på plankartan då det är något som verksamheten bör reglera, ej detaljplanen. Skyddsavstånden har studerats så att identifierade riskkällor kan klara skyddsavstånden till diverse objekt, ex. båtplatser eller befintlig pump/teknikhus i nordväst. Detaljplanen möjliggör så att sjömacken med riskkällor kan uppföras, frågan om skyddsavstånd enligt tabell 2 i utredningen får dock hanteras i tillståndsprövning för sjömacken.

Sammantaget bedöms konsekvenserna av planen utifrån risker vara acceptabla utifrån framtagna skyddsåtgärder.

Sociala aspekter

Detaljplanen innebär att stora delar av befintligt parkområde kommer bevaras vilket är positivt ur barnperspektiv. Sjömacken är ingen lämplig plats för barn, dock är det heller ingen plats där barn vanligtvis vistas. De negativa konsekvenserna ur barnperspektiv av tillförandet av en sjömack på östra hamnsidan anses vara små. Möjliggörandet av sjömacken innebär att den på västra hamnsidan inte behöver vara kvar vilket är positivt då det finns och planeras för bostäder på västra hamnsidan.

Trygghetsaspekter bedöms inte påverkas negativt av planen. En sjömack kan uppfattas som en otrygg plats samtidigt som den bidrar med liv och rörelse när båtar kommer och tankar. Siktlinjer främst ur stadsbildsperspektiv har studerats vid sjömacken så att befintligt stråk norrifrån fortsätter vidare söderut, detta regleras med bestämmelsen Ö1 på plankartan (marken får inte förses med byggnad). Denna reglering bidrar till att hålla området vid sjömacken mer öppet vilket är positivt ur trygghetsperspektiv. Parkområdet bevaras i stort och kommer fortsatt vara öppet. Servicehus och bodar nere vid vattnet bidrar till mer liv och rörelse vilket är positivt ur trygghetsperspektiv.

Riksintressen

Planområdet berörs av tre riksintressen. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen.

Vattenområdet omfattas av riksintresset för yrkesfiske enligt 3 kap. 6 §. Detaljplanen möjliggör för en sjömack vilket kan främja yrkesfiskets förutsättningar och detaljplanen begränsar inte fiskets förutsättningar varför påverkan är positiv.

Planområdet ligger intill gränsen för Riksintresset friluftsliv för Nyköpingsån enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Detaljplanen möjliggör för funktioner som kan främja friluftslivets tillgång till skärgården och vattenkontakt vilket bedöms bidra till en positiv påverkan på riksintresset. Detta genom att möjliggöra för sjömack, en bättre småbåtshamn, servicemöjligheter och boardwalk som ökar vattenkontakten för friluftslivet.

Planområdet ligger vidare intill gränsen för Riksintresset för naturvård för Nyköpingsån enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Platsen är redan exploaterad och med sjömackens placering i vattenområde intill kajkant eller på land bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken

Planförslaget bedöms vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenområden enligt bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap. MB.

Trafik

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafiken kommer i stort vara oförändrad inom planområdet. En boardwalk längs vattnet möjliggörs med planförslaget vilket anses positivt för gångtrafikanter.

Kollektivtrafik

Bedöms ej påverkas av planförslaget.

Motortrafik

Båttrafiken kan tänkas öka något inom planområdet utifrån möjliggörandet av sjömack, samtidigt har den befintliga sjömacken varit placerad precis intill planområdet varför förändringen anses liten. Ny sjömack innebär transporter av drivmedel (farligt gods) till planområdet. En utgångspunkt i framtagen riskanalys är transporterna till befintlig sjömack på västra hamnsidan. Under högsäsongen fylls dessa tankar varannan vecka (siffor från 2022) vilket innebär att det förekommer i snitt en tankbil i veckan. Högsäsongen varar juni till augusti och övriga månader är antalet transporterna mycket lägre. Sammantaget anses trafikökningen till planområdet vara liten. Transporterna till sjömacken bedöms ske från planområdets gräns i norr vid befintlig väg.

Mottagningsplatser för leveranser till nytt servicehus och nu handelsbodar/sjöbodar ska hanteras i samband med uppförande av arrende för verksamheterna. Kommunen äger all mark inom planområdet och har därmed rådighet över marken. Möjliga platser för mottagande av leveranser skulle kunna vara på torgytan på fastigheterna Öster 1:1/ Kungshagen 1:26 direkt nordväst om planområdet, alternativt i parkområdets östliga del inom planområdet där en större grusad yta finns, där kommunen också äger marken. Det är mindre lämpligt med varuleveranser med lastbil inom parkområdet.