Sjömacken

Fastighetsrättsliga frågor

Marken inom planområdet tillhör delar av tre kommunägda fastigheter. Dessa är Öster 1:1, Brandholmen 1:1 samt Kungshagen 1:26. Ombildande eller skapande av nya fastigheter är inte aktuellt då kommunen avser att arrendera ut mark för de diverse ändamål som planen medger som ej är kommunal verksamhet. Under byggnationen kan boende och intilliggande verksamheter beröras av vissa tillfälliga störningar i form av buller, vibrationer och ökad trafik på tillfartsvägen till planområdet.

Tekniska frågor

Utbyggnad allmän plats

Allmän plats inom planområdet består av befintlig parkmark och någon större utbyggnad är därför ej aktuell. Mindre tillägg/justeringar är dock aktuella. Befintlig grusad gångväg ut mot Täcka udde norrifrån kommer behöva få ny sträckning där ytan för sjömack/drivmedelsstation inkräktar på befintlig sträcka. Förändringen innebär att det blir en rakare sträcka norrifrån ned mot Täcka udde. I övrigt kan belysning behöva anpassas utifrån tillkommande bebyggelse samt nya gångvägar anläggas i mindre omfattning, exempelvis mellan sjöbodar ut mot gång- och cykelstråk.

Utbyggnad av vattenområde är aktuellt för anläggande av en boardwalk längs strandlinjen.

Utbyggnad vatten och avlopp

Vatten- och avloppsledningar finns i området. Anslutning till nya verksamheter, exempelvis sjömack eller bodar ska ske i samband med utbyggnad av dessa verksamheter.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Kommunen ansvarar för genomförandekostnader och anläggningar som berör allmän platsmark, ex. flytt av gångbana, belysning med mera. Det gäller även kostnader för uppförandet av boardwalken längs strandlinjen. Åtgärderna innebär ett enhetligare parkområde och hamnstråk. Boardwalk och flytt av gångstråk kräver kommunala investeringsmedel för att kunna genomföras.

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandekostnader inom egen fastighet på kvartersmark. Arrenderas marken ut kan kostnader förläggas på arrendator, detta ska i sådant fall avtalas parterna emellan.

Organisatoriska frågor

Exploateringsavtal

Något exploateringsavtal är inte aktuellt då det är kommunen som äger och fortsatt kommer äga all mark inom planområdet. Arrendeavtal är aktuellt då marken ska arrenderas ut.

Tidplan

Detaljplanen möjliggör för en utveckling i enligt med utredningen ”Hamnutveckling Stadsfjärden” slutrapport 2021-04-19 (SHB17/147). Någon exakt tidplan för utbyggnad av alla delar finns inte då detaljplanen syftar till att möjliggöra, när genomförandet kommer ske är dock inte klart. Utbyggnad av ny sjömack är dock prioriterat inför båtsäsongen 2024.

Planarbetet bedrivs med standardförfarande. Tidplanen är preliminär och kan förändras under arbetets gång.

Samråd september - oktober 2023

Granskning Q4 2023

Antagande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Q1 2024

Laga kraft Q1 2024

Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är 60 månader (5 år) från det datum planen vinner laga kraft.

Prövning enligt annan lagstiftning

Arbeten eller uppförande av anläggningar i vatten räknas som vattenverksamhet och behöver anmälas till Länsstyrelsen eller så behöver tillstånd sökas i Mark- och miljödomstolen. Anmälan eller tillstånd är beroende av omfattningen. Inom planområdet kan vattenverksamhet exempelvis vara uppförande av sjömack i vatten och boardwalk.