Sjömacken
Planområdets natur- och grönstruktur. Planområdets natur- och grönstruktur. Planområdet avgränsat med svart linje.

Natur och grönstruktur

Inom planområdet finns parkmark på land med öppna gräsytor och träd. Planområdet ligger längs ett grönstråk som sträcker sig österut bort mot Brandholmen med liknande miljöer med öppna gräsytor och enstaka träd. Västerut finns utloppet från Nyköpingsån, på andra sidan fortsätter grönstråket med öppna ytor längs småbåtshamnen och därefter vidare längs Kilaåns utlopp. Inom planområdet finns även öppna vattenmiljöer som också sträcker sig utanför planområdet i samma riktning som grönstråket och även söder om. Grönstråket bedöms inte ha några större naturvärden, i mindre grad för fåglar intill vattnet.

Bebyggelse

Den befintliga bebyggelsen inom planområdet utgår i stort från ett större vattenområde med öppen karaktär, där finns gästhamn med bryggor i öster, allmänna bryggor vid Täcka udde och båtbottentvätt i nordväst. På Täcka udde finns även ett öppet lusthus. På land utgörs bebyggelsen främst av ett parkområde med mindre byggnader, det är dansbana intill vattnet, offentliga toaletter i nordöst och teknikhus i nordväst. Östra hamnsidans sydligaste del av kajen utgör planområdets nordvästra hörn. I nordöst finns en befintlig transformatorstation. En mindre återvinningsstation finns i öster.

Utanför planområdet åt både söder, väster och öster är det vattenområde med öppen karaktär. Bebyggelse utgörs av piren åt öster, och väster om utloppet från Nyköpingsån finns en småbåtshamn. Nordöst om planområdet på land finns en minigolfbana följt av ett parkområde med lekplats, volleybollplan, basketplan och graffittivägg. Längre norrut längs Östra hamnen finns restauranger, café, mindre försäljningsverksamhet med mera.

Trafik

Planområdet gränsar i norr till Östra längdgatan och Kungshagsvägen där dessa två gator möts, kommunen är väghållare. Närmsta rekommenderade väg för farligt gods ligger ca 270 meter norr om planområdet (sekundär väg). Inom planområdet finns inga gator eller vägar för biltrafik. Allmän bilparkering finns norr om planområdet intill Östra längdgatan.

Planområdet utgör del av ett välnyttjat gång-och cykelstråk. Ett cykelstråk löper genom planområdet i den befintliga parken i nord-östlig riktning. Direkt norr om planområdet finns även en mindre cykelparkering. Inom parkområdet i planområdet finns flertalet gångvägar.

Planområdet trafikeras av båtar, främst sommartid. Befintlig gästhamn och båtbottentvätt är målpunkter. Kajen inom planområdet i nordväst får endast angöras av hamnens båtar, ej fritidsbåtar. Först ca 65 meter norrut längs kajen utanför planområdet får allmänheten angöra.

Kulturmiljö

Planområdet omfattas ej av något riksintresse för kulturmiljö, planområdet innehåller heller inte någon värdefull bebyggelse utifrån kulturmiljö. Östra hamnsidan, dess bebyggelse och inloppet till Nyköpingsån utgör dock en viktig del av stadsbilden från Stadsfjärden. Den östra sidan har fortfarande en ålderdomlig karaktär av stort kulturhistoriskt intresse med ett flertal rödmålade magasinsbyggnader av timmer, en del av dem från 1700-talet, utmed kajen. Omkring 1980 fungerade fortfarande flera hus för sina ursprungliga ändamål men efter 1987 har flera hus fått nya användningar och även nya byggnader uppförts.

Sociala aspekter

Planområdet utgörs idag av allmän plats och är en målpunkt sommartid med bland annat park och gästhamn. Planområdet utgör en del av ett välutnyttjat gång- och cykelstråk och plats för rekreation. Tillgängligheten till området är god med flera plana gångvägar. Området är i stort ett öppet och överblickbart område vilket bidrar till tryggheten, särskilt sommartid då området är välbesökt med många människor i rörelse. Belysningen i området är generellt sett god med belysning främst längs gång- och cykelstråket och ut mot Täcka udde, vilket bidrar till trygghetsaspekten. I övrigt finns enstaka belysningsstolpar i området.

Service

Kommersiell service finns inom planområdet i form av den befintliga gästhamnen. Det finns även en båtbottentvätt i nordväst. Möjlighet att sjösätta båtar via kran finns även intill båtbottentvätten. Norr om planområdet i östra hamnen finns flertalet restauranger och även café. Beskrivna verksamheter är främst aktiva under sommarperioden.

Geotekniska förhållanden

Marken inom planområdet utgörs enligt SGUs jordartskarta främst av fyllning, detta område utgörs främst av befintlig parkmiljö. En mindre del i nordväst vid befintlig kaj utgörs av glacial varvig silt med lerskikt, en del av denna yta är hårdgjord med den befintliga kajytan och en del en öster om kajen är en grusad yta.

Utifrån gällande detaljplan för östra hamnsidan framgår att geotekniska utredningar har utförts av VIAK AB under 1980-talet avseende gång- och cykelbro vid hamnbron, gästhamnen, undersökning av kajer och för kanotstadion. Alla delar är inte inom planområdet men undersökningen ger en bra bild av markförhållandena i området. Av geotekniska undersökningarna kan man konstatera att jorden på den östra hamnsidan består överst av ca 3,5 m mycket grovblockig fyllning. Under fyllningen finns ca 2 m något gyttjig silt och sand på ca 1,0 lera. Leran underlagras av lerskiktad silt och sand. Under detta lager följer grövre friktionsmaterial på berg. Största påträffade jorddjup på östra sidan är 11,5 m. Åbotten utgörs av ett 2 m tjockt halvfast lager av mo på fast mo med 2-6 m mäktighet på fast friktionsmaterial eller berg. Grundvattenytan ligger i vattengenomsläppliga lager på 1,0 m – 0,5 m under markytan.

I den södra delen (Täcka udden och strandområdet) består marken av fyllnadsmassor av varierande innehåll med ca 1,5-3,0 m mäktighet. Dessa fyllningar antas i utgångsläget vara genomsläppliga. Jorden under fyllningen består av finsediment med mäktighet, mellan 20-40 m. Finsedimenten vilar på friktionsjord, som kan bestå av isälvmaterial eller morän. Ute i vattnet är jordlagerföljden i stort sett densamma, med undantag av att fyllningen saknas.

Hydrologiska förhållanden

Planområdet utgör ej grundvattenförekomst. Grundvattennivån är ej utredd.

Infiltrationskapacitet inom planområdet bedöms vara relativt god då fyllningen i området bedömts i tidigare utredningar vara genomsläpplig. SGUs genomsläpplighetskarta, som dock visar en förenklad bild, redovisar hög genomsläpplighet för hela planområdet.

Miljö

Strandskydd

När gällande detaljplaner upphävs så återinförs det generella strandskyddet. Strandskydd råder därmed inom planområdet.

Dagvatten

Planområdets markområden ingår i delavrinningsområdet "Mellan Svärtaån och Nyköpingsån", markområdena gränsar till Stadsfjärden som är recipient. Delar av planområdet utgör del av recipienten. Stadsfjärden har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Planområdet innehåller inga befintliga dagvattenanläggningar, en del av vattnet kan dock antas infiltrera i befintligt parkområde. En huvudledning för dagvatten går dock genom parkområdet och har ett utlopp strax söder om kajen i nordväst.

Hälsa och säkerhet

Föroreningar

Inom planområdet och dess närområde finns markföroreningar på grund av avfallsdeponering, utfyllnader med massor som kan ha varit förorenade och hamnverksamhet. Planområdet och närområdet har utretts vid flertalet tillfällen tidigare. I den senaste utredningen från 2018, Deponigasutredning Kungshagen - Slutrapport etapp 1 och 2, beskrivs att beräknad gasbildningstakt bedöms vara låg utifrån genomförda mätningar och halten organiskt material som finns i underliggande fyllnadsmassor bedöms till stor del vara nedbrutet. Det kan dock inte uteslutas att det finns punktkällor inom området där en mer aktiv nedbrytningsprocess av organiskt material pågår och det finns en risk med att gas kan tränga upp i området. Vid byggnation i området bör hänsyn tas till eventuella gasemissioner.

Planområdet är utpekat som lågriskområde för radon.

Risk för olyckor

Norr om planområdet går Lennings väg som är en sekundär transportled för farligt gods. På denna väg går transporter till bland annat bensinstationer och byggvaruhus. Avståndet till planområdet och vägen är ca 270 meter. Avståndet överstiger de rekommenderade skyddsavstånden från både Länsstyrelsen i Södermanlands län samt Nyköpings kommun.

I den västra delen av hamnen finns idag en tillfällig sjömack som hanterar bensin och diesel. Avståndet till denna är cirka 75 meter från planområdets kaj. Den befintliga sjömacken kommer att tas bort när den nya byggs.

Risk för översvämning

Planområdet ligger inom riskområde för översvämning. Det är dels från Nyköpingsån och dels från Stadsfjärden. Beräknad kustöversvämning med nuvarande klimat, 100-åresregn, innebär en översvämning av planområdets landområden undantaget norra delen av parkområdet samt kajen. Med ett framtida klimat, 100-årsregn, översvämmas i princip hela planområdet. Översvämningskartering från Nyköpingsån visar på att liknande resultat som för kustöversvämning med nuvarande klimat.

Risk för erosion

Erosion förekommer mer eller mindre längs de flesta vattendrag. Planområdet gränsar Nyköpingsån samt markområden möter Stadsfjärden inom planområdet varför det får antas finnas en risk för erosion i dessa områden.

Risk för skred

Inom planområdet föreligger skredrisk enligt SGUs karta för förutsättningar för skred i finkornig jordart. Skredrisken föreligger inom nästan hela planområdet, dock ej markområdet närmast befintlig gästhamn.

Teknik

Vatten- och avlopp

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Befintliga ledningar för spillvatten och vatten finns direkt norr om planområdet. Anslutning till det kommunala vatten- och spillvattennätet förutsätts.

Avfall

Varje enskild fastighetsägare uppmuntras till att källsortera och återvinna sitt avfall. Inom planområdet finns möjlighet att källsortera metall, glas och restavfall vid gästhamnens anläggning.

El & tele

El- och teleledningar är utbyggda inom planområdet. Anslutning bedöms vara möjlig, kontakt med ledningsägare/leverantör fordras.