Sjömacken

Allmän plats

Inom planområdet finns allmän plats i form av parkmark som är en del av ett större sammanhängande parkområde. Parkområdet används av många Nyköpingsbor och av turister på sommarhalvåret då det är en del av det rekreativa stråket som går längs med Stadsfjärden och Nyköpingsån. Närheten till småbåtshamn och hamnområdets restauranger innebär att det rör sig många cyklister och gående här. Det stråket möjliggörs fortsatt. Större delen av parkmarken utifrån gällande detaljplan kommer bevaras som parkmark, enbart mindre ytor berörs av ny byggrätt för funktioner i området.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för utbyggnaden av denna. Fastighetsägaren är ansvarig för åtgärder/genomförande inom kvartersmark och vattenområde.

Kvartersmark

Planområdet innehåller två typer av områden med kvartersmark där det ges förutsättningar för centrum, friluftsliv och camping. Båda användningarna är preciserade så att ingen övernattning tillåts utifrån föroreningssituationen i området. I det norra området möjliggörs för servicehus för småbåtshamnen där till exempel en kioskverksamhet även kan ingå. Byggrätten har studerats utifrån stadsbild och kulturmiljö. Största byggnadsarea är reglerat till 210 kvadratmeter på plankartan. Det är mindre än i gällande detaljplan. Användningsytan har reglerats så att en byggnad inte stänger igen den visuella kopplingen som finns mellan planområdets parkområde och intilliggande minigolfbana i öster, något som befintlig detaljplan möjliggjorde. Högsta nockhöjd är reglerat till 4,5 meter, höjden baseras på dels behovet av högt tak för exempelvis en restaurangverksamhet om det skulle bli aktuellt och dels utifrån möjligheten till en ordentlig takvinkel. Vidare regleras att täckmålad fasadkulör ska vara röd eller svart samt att byggnad ska utföras med fasadmaterial i huvudsak i trä, motivet till de båda bestämmelserna är att utformningen ska spegla en bruksarkitektur för båt- och skärgårdsliv.

I det södra området, längs med boardwalken möjliggörs för eventuella framtida handelsbodar (sjöbodar) eller annan verksamhet i bodar kopplad till friluftsliv och camping. Den gällande detaljplanen anger handel istället för centrum på dessa ytor, handel är dock mer begränsad varför centrum valts. Exempelvis är det större möjligheter med centrum gällande restaurangverksamhet. Byggrätterna för bodarna är något mindre än i gällande detaljplan. Placeringen av de tre användningsytorna för bodarna är vald dels utifrån siktlinjer norrifrån ut mot vattnet med ett större släpp mellan ytorna för bodar i mitten/väster. Hänsyn har även tagits till träd i släppet. Åt öster är det mer outnyttjade gräsmarker varför det lämpar sig med bodar, det finns även en koppling till pir och gästhamn. Ytan för bodar längst åt väster är vald för att stärka stråket längs vattnet samt att koppla ihop planområdets nordvästra delar med bodarna i öster. På plankartan regleras att täckmålad fasadkulör ska vara röd eller svart, samt att byggnad ska utföras med fasadmaterial i huvudsak i trä. Vidare regleras att byggnaderna ska placeras med kortsida mot havet och förses med sadeltak. Dessa bestämmelser har sitt motiv i att utformningen ska spegla en bruksarkitektur för båt- och skärgårdsliv samt att utformningen ska anpassas till den småskaliga sjöboden som typologi för båtliv. Ett minsta avstånd mellan byggnaderna (bodarna) på 3,5 meter regleras även på plankartan. Byggnadsarean regleras till 21 kvm per byggnad, totalt möjliggörs för 10 bodar av den storleken.

Förutsättningar för hamnverksamhet i form av småbåtshamn ges i den södra delen av planområdet. Avgränsningen av området ger möjlighet att justera bryggornas läge enligt utredningen ”Hamnutveckling Stadsfjärden” slutrapport 2021-04-19 (SHB17/147). Rekommendationen är att bryggorna justeras enligt utredningen vilket skulle innebära mer tillgång för allmänheten till piren öster om gästhamnen. Användningen möjliggör även för flytt av befintlig båtbottentvätt till detta område.

Förutsättningar för hamnverksamhet samt sjömack ges på och intill den östra hamnkajens södra hörn. Ett område är avsett för endast hamnverksamhet vilket är det område där befintlig lyftkran är belägen och som behöver nyttjas för iläggning och upptagning av båtar samt annan hamnverksamhet.

Illustration över de alternativa placeringarna och utformningarna av sjömack som detaljplanen möjliggör för. De alternativa placeringarna och utformningarna av sjömack som detaljplanen möjliggör för.

I området betecknat VG är både hamnverksamhet och drivmedelsförsäljning möjlig. Detaljplanen möjliggör för flera olika alternativ för placering och verksamhetsutformning av en sjömack, och lämnar på så sätt en flexibilitet för framtida sjömacksverksamhet. De tre huvudalternativen för sjömack som detaljplanen möjliggör för är följande:

  1. Pumpar och tankar på ponton
  2. Pumpar och tankar på land
  3. Pumpar på ponton och tankar på land

I figur 2 (till höger i Plandirekt) illustreras de olika alternativen som detaljplanen möjliggör för.

För den nordöstra delen regleras på plankartan att fasadkulör ska vara röd. Komplement till sjömack i denna del kan om lämpligt förses med omgivande plank. För att bibehålla ett stråk med siktlinjer norrifrån ner mot denna södra del av östra hamnen regleras det på plankartan ett område inom ytan för drivmedelsstation och hamn där marken inte får förses med byggnad. Utformningen av sjömacken ska ta hänsyn till betydande siktlinjer norrifrån längsmed kajområdet. Sjömacken ska inte allvarligt störa dessa siktlinjer ut mot Stadsfjärden. Vid lovgivning behöver utformningens påverkan studeras och minimeras. Viss påverkan på siktlinjerna är dock oundviklig och bör accepteras som del av en levande hamnverksamhet. Hänsyn till siktlinjer från kajområdet norrifrån regleras med bestämmelse på plankartan för området betecknat VG.

Den befintliga båtbottentvätten söder om befintlig kaj behöver flyttas för att få plats med en drivmedelsstation med pontoner men den rekommenderas att flyttas även ur miljösynpunkt till annan del inom planområdet, längre bort från Nyköpingsåns utlopp.

Ovan beskrivna funktioner och användningsområden tillsammans med vattenområdena (som beskrivs i en senare del i planbeskrivningen) tar sin utgångspunkt i ”Hamnutveckling Stadsfjärden” slutrapport 2021-04-19 (SHB17/147)). Samordning av bland annat båtbottentvätt, sjömack och servicehus tillsammans med gästhamnsbryggorna enligt utredningen gör att underhåll och service kan ske av en och samma entreprenör och därmed är mer ekonomiskt hållbart.

Detaljplanen möjliggör för två områden med tekniska anläggningar, både belägna i nord - nordöst.

Vattenområde

Inom planområdet finns ett större vattenområde i Stadsfjärden reglerat där karaktären av öppet vatten avses bibehållas. Användningen möjliggör för flytt av befintlig båtbottentvätt till detta område. Inom planområdet finns också två mindre vattenområden med preciserad markanvändning. Det ena är där piren finns idag och där preciserad markanvändning W2 Bryggor, pir ger allmänheten tillträde till området. Det andra området är där framtida boardwalk planeras enligt utredningen ”Hamnutveckling Stadsfjärden” slutrapport 2021-04-19 (SHB17/147) och där överdäckning av vattenområdet möjliggörs, preciseringen är W1 Vattenområde, får överdäckas.

De delar där småbåtshamn, hamnverksamhet och sjömack avses placeras har istället för vattenområde markanvändningen (kvartersmark) hamnverksamhet (generell och specifikt småbåtshamn) med tillägget drivmedelsförsäljning där det är lämpligt

Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är 60 månader (fem år) från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Ärendeinformation

1. Kommun: Nyköpings kommun

2. Detaljplanens namn: Detaljplan för Öster 1:1, Brandholmen 1:1 m.fl. (sjömacken)

3. Kommunens diarienummer för detaljplanen: SHB22/21

4. Beslutsprotokoll: xx

5. Datum för detaljplanens påbörjande: 2022-05-03

6. Datum då detaljplanen vann laga kraft: xx