Sjömacken

Bilaga: motiv till detaljplanens regleringar

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flytt av befintlig sjömack på västra hamnsidan till den östra samt möjliggöra för andra funktioner i närområdet som planeras eller finns i området, ny layout för gästhamn, nytt servicehus, plats för båtbottentvätt, laddplats för elbåtar, boardwalk längs med vattnet, bodar längs vattnet, parkområde med flera. De planerade funktionerna och deras placering utgår från utredningen ”Hamnutveckling Stadsfjärden” slutrapport 2021-04-19 (SHB17/147).

Användning av mark och vatten

Allmän plats

Park

Användningsbestämmelsen park möjliggör att bibehålla befintlig stadspark och grönytor inom planområdet. Användningen möjliggör även ett omhändertagande av dagvatten genom infiltration i parkmarken.

Kvartersmark

Centrum. Ej övernattning.

Användningsbestämmelsen möjliggör för en flexibel användning där flera funktioner som exempelvis handel, café och restaurang kan uppföras inom området. Bestämmelsen möjliggör bland annat för bodar längs med vattnet med exempelvis handel. Bestämmelsen har reglerats istället för användningsbestämmelsen handel för att möjliggöra en mer flexibel plan. Preciseringen "Ej övernattning" finns då det ur föroreningssynpunkt är olämpligt med övernattning inom planområdet. Bestämmelsen återfinns enbart på land, övernattning i gästhamnen (vattenområde) tillåts.

Friluftsliv och camping. Ej övernattning.

Användningsbestämmelsen möjliggör för komplement till friluftsverksamheten i området, exempelvis för gästhamnen. Det handlar om nytt servicehus för gästhamnen men kan även vara andra funktioner, ex. kiosk. Preciseringen "Ej övernattning" finns då det ur föroreningssynpunkt är olämpligt med övernattning inom planområdet. Bestämmelsen återfinns enbart på land, övernattning i gästhamnen (vattenområde) tillåts.

Drivmedel

Användningsbestämmelsen möjliggör för uppförandet av en ny sjömack inom planområdet. Även kompletterande verksamhet ingår.

Hamn

Användningsbestämmelsen hamn möjliggör för hamnverksamhet inom planområdet. Det handlar dels om befintlig hamnverksamhet, ex. lyftkran för båtar men möjliggör även för hamnverksamhet i samverkan med tillkommande sjömack.

Småbåtshamn

Användningsbestämmelsen småbåtshamn är en precisering av bestämmelsen hamn och möjliggör för att befintlig gästhamnsverksamhet kan finnas kvar och utvecklas.

Tekniska anläggningar

Användningsbestämmelsen möjliggör för befintliga anläggningar att finnas kvar, transformatorstation samt en återvinningsstation.

Vattenområde

Vattenområde

Användningsbestämmelsen möjliggör för att befintligt öppet vatten kan finnas kvar, bestämmelsen möjliggör även vatten med mindre anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas, exempelvis tillåts en båtbottentvätt.

Vattenområde, får överdäckas

Användningsbestämmelsen innebär ett vattenområde som får överdäckas, motivet är att möjliggöra för en boardwalk längs strandlinjen/vattnet.

Bryggor, pir

Användningsbestämmelsen är en precisering av vattenområde och syftar till att möjliggöra att befintlig brygga/pir som är ett populärt rekreationsstråk kan finnas kvar.

Egenskapsbestämmelser för all allmän plats

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller all allmän plats.

Området är redan i ianspråktaget på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, samt så är den allmänna platsmarken förenlig med strandskyddet i form av parkmark.

Utformning av allmän plats

Byggnader inom 30 meter från drivmedelsstation ska utföras med obrännbar fasad

Egenskapsbestämmelsen syftar till att tillräckliga åtgärder ur risksynpunkt (människors hälsa och säkerhet), utifrån tillkomst av en sjömack, utförs inom ett särskilt skyddsavstånd.

Grundläggning av byggnader ska utföras radonsäkert

Inom planområdet finns befintliga föroreningar. Grundläggningen som bestämmelsen innebär bedöms motsvara det skydd för människors hälsa som behövs utifrån de befintliga föroreningarna i området. Bestämmelsen motverkar risk för människors hälsa.

Byggnader inom 30 meter från drivmedelsstation ska ha en utrymningsväg som leder bort från

drivmedelsstationen

Egenskapsbestämmelsen syftar till att tillräckliga åtgärder ur risksynpunkt (människors hälsa och säkerhet), utifrån tillkomst av en sjömack, utförs inom ett särskilt skyddsavstånd.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Begränsning av markens utnyttjande

Prickad mark på plankartan - Marken får inte förses med byggnad

Planbestämmelsen återfinns på kvartersmark N1 och C1 i norr och möjliggör att kvartersmarken för tillkommande verksamhet inte byggs fullt ut med byggnad utan att ytor intill kommande byggnad finns för möjliggörandet av kompletterande funktioner till verksamheten.

ö1 – Marken får inte förses med byggnad (begränsas av sekundär egenskapsgräns)

Bestämmelsen reglerar så att befintlig siktlinje och stråk norrifrån på östra hamnsidan fortsätter söderut även vid tillkomst av ny sjömack, även reglering av koppling till befintligt gångstråk i öster.

Höjd på byggnader

h1 - högsta nockhöjd är 3,5 meter

Bestämmelsen återfinns på kvartersmark V och G samt N1 och C1 (ej den nordligaste ytan). Bestämmelsen reglerar en höjd som möjliggör diverse funktioner men som samtidigt är lämplig ur områdets karaktär för båt- och skärgårdsliv.

h2 - Högsta nockhöjd är 4,5 meter

Bestämmelsen återfinns på kvartersmark N1 och C1 (endast den nordligaste ytan). Bestämmelsen reglerar en höjd som möjliggör diverse funktioner men som samtidigt är lämplig ur områdets karaktär för båt- och skärgårdsliv. Höjden är satt 1 meter högre än bestämmelsen h1 då det är en större byggnad som möjliggörs på platsen ytmässigt vilket motiverar en större höjd, dels för att möjliggöra fler funktioner inom byggnaden exempelvis restaurangverksamhet men även för att möjliggöra för en större takvinkel.

Placering

p1 - Byggnad ska placeras med kortsida mot havet och förses med sadeltak

Utformningen ska anpassas till den småskaliga sjöboden som typologi för båtliv.

p2 - Avståndet mellan byggnader ska vara minst 3,5 meter

Utformningen ska förhindra visuell barriäreffekt mot vattnet. Bodarna ska samspela med parkområdet, inte bilda en barriär mot vattnet.

Skydd mot störningar

m1 - Cisterner får ej förläggas i mark

Bestämmelsen regleras utifrån översvämningsrisk och att minska risken för bränslespridning vid en översvämning.

Utformning

f1 - Fasadkulör ska vara röd (begränsas av sekundär egenskapsgräns)

Utformningen ska samspela med omgivningens rödmålade träarkitektur och vara visuellt sammanhållen.

f2 - Täckmålad fasadkulör ska vara röd eller svart

Utformningen ska spegla en bruksarkitektur för båt- och skärgårdsliv.

f3 - Byggnad ska utföras med fasadmaterial i huvudsak i trä

Avseende de södra ytorna längs med vattnet (bodar) är motivet att utformningen ska anpassas till den småskaliga sjöboden som typologi för båtliv. För den nordliga ytan med bestämmelsen (yta för nytt servicehus) är motivet att utformningen ska spegla en bruksarkitektur för båt- och skärgårdsliv.

f4 - Drivmedelstation ska utformas med hänsyn till siktlinjer från kajområdet norrifrån

Norr om området för ny drivmedelstation finns befintligt kaj/hamnområde med siktlinjer söderut. Dessa behöver beaktas och tas hänsyn till så att det inte blir en påtaglig störning.

Utnyttjandegrad

e1 - Största byggnadsarea per byggnad är 21 m2

Utformningen ska anpassas till den småskaliga sjöboden som typologi för båtliv.

e2 - Största byggnadsarea är 210 m²

Bestämmelsen möjliggör en större byggnad som kan inrymma ett servicehus till gästhamnen men där även andra funktioner kan få plats, exempelvis ett café.

Egenskapsbestämmelser för all kvartersmark

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller all kvartersmark inom strandskyddat område.

Området är redan i ianspråktaget på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, samt att viss funktioner av sin karaktär måste placerad vid vattnet.

Utförande

Grundläggning av byggnader ska utföras radonsäkert

Inom planområdet finns befintliga föroreningar. Grundläggningen som bestämmelsen innebär bedöms motsvara det skydd för människors hälsa som behövs utifrån de befintliga föroreningarna i området. Bestämmelsen motverkar risk för människors hälsa.

Byggnader inom 30 meter från drivmedelsstation ska ha en utrymningsväg som leder bort från

drivmedelsstationen

Egenskapsbestämmelsen syftar till att tillräckliga åtgärder ur risksynpunkt (människors hälsa och säkerhet), utifrån tillkomst av en sjömack, utförs inom ett särskilt skyddsavstånd.

Byggnader inom 30 meter från drivmedelsstation ska utföras med obrännbar fasad

Egenskapsbestämmelsen syftar till att tillräckliga åtgärder ur risksynpunkt (människors hälsa och säkerhet), utifrån tillkomst av en sjömack, utförs inom ett särskilt skyddsavstånd.

Egenskapsbestämmelser för all vattenområde

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller allt vattenområde inom strandskyddat område.

Området är redan i ianspråktaget på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.