Sjömacken

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flytt av befintlig sjömack på västra hamnsidan till den östra samt möjliggöra för andra funktioner i närområdet som planeras eller finns i området, ny layout för gästhamn, nytt servicehus, plats för båtbottentvätt, laddplats för elbåtar, boardwalk längs med vattnet, bodar längs vattnet, parkområde med flera. De planerade funktionerna och deras placering utgår från utredningen ”Hamnutveckling Stadsfjärden” slutrapport 2021-04-19 (SHB17/147).