Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl (Björshults industriområde) (SHB21/295)

Sammanfattning

Planområdet utgörs främst av befintlig avfallsanläggning med deponi i väster och ett planlagt men ännu inte utbyggt industriområde i öster som idag utgörs av skog och slutavverkad skog. Området ligger i slutet av Björshultsvägen, på västra sidan om Oxelösundsvägen (väg 53) och söder om Nyköpings golfklubbs banor. Närliggande bebyggelse utgörs av verksamheter inom Björshultsområdet samt gården Stora Björshult.

Detaljplanen möjliggör en sluttäckning av Björshults avfallsdeponi och en etablering av solenergianläggning i planområdets västra del, samt ger förutsättningar för fortsatt avfalls- och masshantering samt nya industriverksamheter i planområdets östra del.

Björshults befintliga avfallsanläggning, som varit i drift sedan 1960-talet, bedöms inte vara en långsiktig lösning för Nyköping och Oxelösunds behov av avfallshantering. Deponiverksamheten i planområdets västra del har minskat och kommer att upphöra inom en snar framtid. I samband med detta planeras en efterbehandling och sluttäckning av deponin, vilket bland annat innebär att området fylls upp med täckande jordmassor, att lakvatten tas om hand och att vegetation etableras på sluttäckningen. Detta är en process som tar många år att genomföra och arbetet kommer därför utföras i etapper. Efter utförd sluttäckning kan deponiområdet inte göras tillgängligt för allmänheten och det är svårt att hitta en lämplig framtida markanvändning. Delar av de slänter som uppstår bedöms dock vara gynnsamma för solenergianläggning vilket därför medges i detaljplanen.

Föreslagna förändringar behöver prövas i en planprocess och denna detaljplan anger hur planområdet får användas. Planområdet som helhet omfattar cirka 56 hektar varav den västra delen med befintlig avfallsanläggning omfattar cirka 36 hektar.

Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900/902 och med utökat förfarande.

Översiktsbild med flygfoto som visar planområdet markerat med röd gräns. Fastighetsgränser och beteckningar markeras med vitt.Planområdet markerat med röd gräns. Fastighetsgränser och beteckningar markeras med vitt.

Läge

Planområdet ligger cirka 800 meter väster om Oxelösundsvägen (riksväg 53) och cirka 4,5 km söder om centrala Nyköping. Planområdet omfattar cirka 56 hektar.

Nuvarande användning

Planområdet består i huvudsak av befintligt deponiområde samt skogsmark som till stora delar är slutavverkad. Huvuddelen av skogsmarken är planlagd som industri i gällande detaljplan men har ännu inte tagits i anspråk för detta. En mobilmast finns på en höjd i planområdets södra del, strax öster om Björshultsvägens slut.

Markägarförhållanden

De två fastigheterna Arnö 1:3 och Upplaget 1 som ingår i planområdet ägs av Nyköpings kommun.

Ärendeinformation

Här hör information om detaljplanen hemma enligt 2 kap. 14 § Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning.

1. kommunens namn, Nyköpings kommun

2. detaljplanens namn, Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl. (Björshults industriområde), Björshult.

3. kommunens diarienummer för detaljplanen, SHB21/295

4. hänvisning till beslutsprotokollet,

5. vilket datum detaljplanen är påbörjad, (och 1 feb 2022)

6. vilket datum detaljplanen fick laga kraft. ...