Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl (Björshults industriområde) (SHB21/295)
Vinjettbild Nyköpings kommun, såpbubblor vid vattnet.

Kommunlogga

Planbeskrivning

Samrådshandling

Upprättad 2023-08-23