Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl (Björshults industriområde) (SHB21/295)

Fastigheter och rättigheter

Planområdets kvartersmark sträcker sig längre västerut än nuvarande gränser för fastigheten Upplaget 1. Avsikten är att Upplaget 1 fastighetsregleras så att hela deponiområdet ingår i fastigheten, vilket innebär att ett område om cirka 118 600 kvadratmeter överförs från Arnö 1:3. Eftersom det endast berör kommunalt ägda fastigheter är det kommunen som ansöker om förrättning. Detaljplanen kan dock genomföras även utan sådan fastighetsreglering. I övrigt avses området öster om högspänningsledningen styckas av till fristående fastigheter. Om det bedöms lämpligt kan även renhållningens nya område för fortsatt avfallshantering och marken med kraftledningsstråket regleras till fastigheten Upplaget 1. Beroende på nya fastigheters storlek och antal i planområdets östra del kan det bli aktuellt med gemensamma lösningar eller servitut för infarter eller ledningsstråk, detta hanteras vid framtida fastighetsbildning.

Den allmänna plats som ingår i planområdet är redan i kommunens ägo och genomförandet av den allmänna platsen förutsätter därmed inte några fastighetsregleringar eller tvångsvisa inlösen.

Inom planområdets södra del finns en mast för telekommunikation på kommunal mark. Arrendeavtalet har sagts upp och masten kommer att avvecklas och påverkas därmed inte av detaljplanens genomförande. Eventuell ny placering kan komma att kräva nya avtal för markåtkomst.

Planområdet berörs av ett antal luftledningar. Den stora högspänningsledningen som går rakt igenom planområdet påverkas inte av detaljplanens reglering. Planen anger markreservat för allmännyttig luftledning (l1) vilket motsvarar regleringen i gällande detaljplan. Längst i öster finns en luftledning inom allmän plats som försörjer ett bostadshus nordost om Björshult. Dessa luftledningar är säkerställda genom avtalsservitut och påverkas inte av detaljplanen. Från befintlig deponianläggning finns en kommunägd gasledning som går i nordlig riktning vidare till Idbäcksverket. Ledningsrätt finns för gasledningen med aktnummer 0480-95/69.1. Inom deponiområdet finns även ytterligare luftledningar och markförlagda VA-ledningar, dessa bedöms inte kräva markreservat i detaljplanen då ledningarna kan komma att avvecklas eller flyttas.

Karta över planområdet och dess närhet. Rödmarkerat område väster om planområdet har identifierats som lämpligt för en ny damm i syfte att skapa en ny livsmiljö för vattensalamander. Bild: Nyköpings kommunRödmarkerat område väster om planområdet har identifierats som lämpligt för en ny damm i syfte att skapa en ny livsmiljö för vattensalamander. Bild: Nyköpings kommun

Natur

Artskydd - groddjur

Större och mindre vattensalamander har påträffats i en av dammarna i planområdets västra del (Groddjursinventering Björshult, våren 2023). Vattensalamandrar och deras livsmiljö omfattas av Artskyddsförordning (2007:845) och får inte påverkas negativt utan särskild prövning. Arterna är klassade som livskraftiga enligt Rödlistan. Kommunen har kännedom om att större vattensalamander även finns i några andra mindre vatten och dammar i Björshults närområde, exempelvis på Flättna gård och Nyköpings golfklubbs golfbana. Det tyder på att populationen i Björshultsdammen ingår i ett sammanhang med andra populationer. Det är därmed viktigt att behålla den populationsstruktur för arten som finns på Arnölandet. I samband med sluttäckning av avfallsanläggningen behöver hänsyn tas till att det har påträffats flera vattensalamandrar i en av dammarna.

Åtgärder som är förbjudna enligt Artskyddsförordningen ska nå upp till en sådan nivå av påverkan att den försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus eller försämrar en arts möjlighet att nå gynnsam bevarandestatus. Om en åtgärd inte påverkar en arts bevarandestatus negativt utlöses inte förbudet, även om individer av arten påverkas.

Enligt den förprojektering som gjorts för sluttäckningen (CITRES AB, 2018-10-01) kommer dammen med vattensalamandrar helt eller delvis att täckas över med jordmassor. Detta innebär en påverkan som kan komma att ses som förbjuden enligt Artskyddsförordningen. I så fall måste en dispensansökan från artskyddet lämnas in av kommunen och prövas av länsstyrelsen. I en sådan situation kommer det med största sannolikhet ställas krav på kompensationsåtgärder utanför området och anläggande av våtmark dit populationen kan flyttas. Kommunen har, genom egen personal med stor kompetens på området, identifierat ett närliggande område med potential för anläggande av ny damm, se kartbild samt separat kompensationsutredning daterad 2023-08-15. Dammen med identifierade vattensalamandrar ligger i en sen etapp av sluttäckningen som kommer genomföras först på flera års sikt. Det långa tidsperspektivet är positivt sett till tiden för dispensprövningen och att kompensationsåtgärder kan ta tid att genomföra. Etablering av vattensalamandrar på en ny plats kan också behöva ske i flera omgångar. Ett annat teoretiskt alternativ till påverkan på vattensalamandrarna och deras livsmiljö är om sluttäckningens framtida detaljprojektering, mot förmodan, kommer fram till att slänterna kan utföras utan att påverka den aktuella dammen. Ifall det visar sig möjligt behövs eventuellt ingen dispensprövning.

Siktanalys från Stora Björshults öppna marker och från golfbanan. Nuläge till vänster och framtidsbild till höger. Bild: Nyköpings kommunSiktanalys från Stora Björshults öppna marker och från golfbanan. Nuläge till vänster och framtidsbild till höger. Bild: Nyköpings kommun

Landskapsbild

Efter sluttäckning av deponin kommer högsta nivå på sluttäckningen uppnå en höjd på cirka +55 meter över havet. Deponin kommer därmed bli en mer påtaglig formation i landskapet sett från närområdet. Resultatet efter sluttäckningen blir dock en mer ordnad deponihög jämfört med dagens oregelbundna upplag vilket kan ses som positivt.

Det kan förväntas att den visuella påverkan blir mest påtaglig i de öppna landskapsrummen i omgivningen. Därför har en siktanalys gjorts från närliggande Stora Björshults öppna marker och från golfbanan i norr. I siktanalysen har deponiområdets mark förstärkts med grön färg för att jämförelsen ska bli tydligare. Sett från Stora Björshults öppna marker kommer påverkan bli märkbar, befintlig och planerad vegetation samt tillkommande bebyggelse kommer dock tona ned förändringen. Från golfbanan är befintlig trädridå tätare och förändringen bedöms där bli märkbar men inte påtaglig.

Trots de omfattande volymförändringarna och påverkan i närområdet bedöms de sammantagna konsekvenserna inte innebära att några större landskapsbildsvärden går förlorade. I och med att deponihögen på sikt kommer bli bevuxen smälter den in i landskapet och påverkan på de närliggande rekreationsområden minskar över tid. Sluttäckningen kommer dock skilja sig åt från andra höjder i omgivningen genom att det inte kommer växa några större träd. Samtidigt kan det också finnas ett pedagogiskt värde i att sluttäckningen och den omfattande mänskliga påverkan på platsen kan avläsas i landskapet. Vid den markerade höjden direkt väster om deponiområdet, där en fornlämning finns, uppgår nivån till mellan cirka +52 och +58 meter. Detta naturliga berg kommer därmed fortsatt utgöra den högsta punkten i närområdet även om det blir mindre markant jämfört med idag. Sammantaget, sett till att det inte finns några rimliga alternativ till att genomföra sluttäckningen, bedöms påverkan på landskapsbilden vara fullt rimlig sett till områdets värden och begränsade exponering mot omgivningen.

I den nordöstra delen av planområdet säkerställs att delar av de höga naturvärdena som identifierats, och som i gällande detaljplan är planlagt som industrimark, nu bevaras som natur. Här har det gjorts en avvägning mellan intresset att bevara naturmark och intresset att nyttja den redan planlagda industrimarken. I jämförelse med gällande detaljplan för den östra delen bedöms konsekvenserna av den nya detaljplanen bli positiva sett till landskapsbilden, även om vissa naturvärden går förlorade. I övrigt säkerställer planen att plantering ska finnas längs med Björshultsvägens norra sida för att skapa en grön ridå mellan Björshultsvägen och verksamhetsområdet vilket bedöms vara positivt för landskapsbilden.

Miljö

Strategisk miljöbedömning

En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram för aktuell detaljplan (2022-08-22) och samråd om den har skett med Länsstyrelsen under hösten 2022. Kommunen har bedömt att detaljplanen kan antas innebära betydande påverkan på miljön och Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. En strategisk miljöbedömning har därmed påbörjats och den pågår parallellt med detaljplaneprocessen. Den strategiska miljöbedömningen är själva processen för att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter som en detaljplan kan medföra. Den handling som tas fram under den strategiska miljöbedömningen benämns miljökonsekvensbeskrivning (MKB), och i detta fall har den tagits fram som ett separat dokument men avgränsade delar sammanfattas i planbeskrivningen nedan. Som en del i den strategiska miljöbedömningen har kommunen samrått med Länsstyrelsen och Oxelösunds kommun om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning. I detta avgränsningssamråd har följande aspekter tagits upp som viktiga att hantera i miljöbedömningsprocessen:

• Påverkan på naturvärden och eventuella rödlistade/känsliga arter i skogsmark och i damm i deponiområdet.

• Påverkan på kulturmiljö, fornminnen och behov av tillstånd för ingrepp i fornlämning.

• Bullerpåverkan och miljökvalitetsnormer för utomhusluft, till exempel med tanke på bostadshus i närområdet.

• Trafiksäkerhet med tanke på framtida tunga transporter.

• Klimatpåverkan av framtida verksamhet och transporter.

• Förekomst och hantering av föroreningar och markföroreningar.

• Påverkan på och hantering av MKN för avrinningsområdet, dagvatten och grundvatten.

• Eventuell påverkan på närliggande rekreationsvärden. (Sörmlandsleden)

• Sluttäckningens och masshanteringens påverkan på landskapsbilden avseende främst tillåten höjd på upplag.

MKB ska avgränsas:

• Tidsmässigt till detaljplanens genomförandetid, 5 år.

• Geografiskt till planområdet i huvudsak.

• Sakligt att i första hand belysa följande aspekter: Markmiljö, geoteknik, översvämning, vattenmiljö, naturmiljö, kulturmiljö och trafikfrågor.

Den MKB som har tagits fram (WSP, 2023-08-16) omfattar hela detaljplaneområdet. För den östra delen av området som redan är planlagt som industrimark finns sedan tidigare en miljökonsekvensbeskrivning för befintlig detaljplan, utförd av WSP 2015-05-28. Trots detta bedöms en ny MKB behöva tas fram i enlighet med genomförd undersökning om betydande miljöpåverkan. I framtagandet av MKB ingår även samordning med eventuella tillståndsfrågor kopplade till avfallsanläggningen.

Miljökonsekvensbeskrivning

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och är en del av samrådshandlingarna (WSP, 2023-08-16). Miljökonsekvensbeskrivningen analyserar, beskriver och bedömer de konsekvenser för hälsa och miljö som kan uppstå vid genomförandet av aktuell detaljplan (planförslaget) respektive gällande detaljplan (nollalternativet) med bedömning mot nuläget. För mer information se miljökonsekvensbeskrivningen och dess underlag. Den objektiva bedömningen av detaljplanens konsekvenser görs utifrån omfattningen av påverkan i förhållande till den påverkade miljöaspektens värde och känslighet. Kombinationen av påverkan och värdet/känsligheten ger detaljplanens konsekvens för en viss miljöaspekt. Konsekvenserna kan antingen vara positiva, obetydliga, små-måttliga, stora eller mycket stora. Nedan citeras miljökonsekvensbeskrivningen och dess sammanfattande bedömning av konsekvens för respektive miljöaspekt.

Markmiljö/markföroreningar

"Sammantaget bedöms aspekten markmiljö inte medföra några negativa konsekvenser med avseende på tilltänkt markanvändning inom området. Att uppföra en solcellspark bedöms kunna genomföras utan negativa konsekvenser så länge tätskiktet i sluttäckningen förblir intakt."

Naturmiljö

”Sammantaget bedöms planförslaget medföra stora negativa konsekvenser för naturmiljö. Bedömningen grundar sig i att skogsmark med relativt höga naturvärden och av lokal betydelse påverkas i måttlig omfattning samt att både livsmiljö och viktiga ekologiska samband för större och mindre vattensalamander påverkas. De negativa konsekvenserna har begränsats något genom att detaljplanens utformning har anpassats för att bevara delar av skogsmarken, inklusive delar av nyckelbiotopen NB1, som naturmark. Skadeförebyggande åtgärder planeras för att begränsa de negativa konsekvenserna ytterligare, se vidare i kapitel 7.2.5 Skadeförebyggande åtgärder. Bland annat kommer kompensationsåtgärder för påverkan på större och mindre vattensalamander att utredas och tillämpas.” (Det kan noteras att påverkan på större vattensalamander är det som gör att bedömningen väger över till "stora negativa konsekvenser". Med avsedda kompensationsåtgärder kan konsekvenserna begränsas. Sluttäckning av deponin kommer krävas oavsett och därför är påverkan på salamandrarnas livsmiljö samma oavsett om detaljplanen upprättas eller inte. Alternativet skulle vara att deponiområdet avvecklas utan att sluttäckas.)

Kulturmiljö

"Sammanfattningsvis bedöms planens genomförande innebära liten negativ konsekvens för kulturmiljön eftersom kulturmiljövärden påverkas i begränsad omfattning. Bärande uttryck och sammanhang kommer även fortsättningsvis vara avläsbara, men försvagade.”

Vatten

"Planerad exploatering kommer ge en ökad hårdgörandegrad inom planområdets östra del vilket resulterar i ökade dagvattenflöden. Dagvattenhanteringen inom planområdet syftar till att rena och fördröja dagvattnet för att inte öka flödena från planområdet till diken som leder mot recipient vid ett 10-års regn. Detta föreslås uppnås i dagvattenanläggningarna i form av främst anläggandet av dagvattendammar och diken. Föroreningarna som släpps ut från planområdet kommer att öka jämfört med nuläget men avståndet till recipienterna av dagvattnet gör att påverkan mildras. De föroreningshalter som når recipienten kommer vara så pass utspädda att de ger en liten till försumbar konsekvens.

Det västra området kommer få en ny dagvatten- och lakvattenhantering efter att området är sluttäckt. Beroende på vilka typ av massor som används till sluttäckningen behöver olika lösningar genomföras. Föroreningshalterna som når recipient kommer öka jämfört med nuläget men avståndet till recipienten görs att påverkan mildras.

Sammantaget bedöms dagvattenhanteringen inom planområdet att innebära en liten negativ konsekvens avseende utsläpp av dagvatten från planområdet.”

Översvämning

"Sammantaget bedöms miljöaspekten inte bidra med några negativa konsekvenser på planerad bebyggelse inom planområdet så länge höjdsättning inom det östra områdes bli på en sådan nivå att avrinning kan ske bort från området. Det är upp till enskild fastighetsägare att höjdsätta sin mark på ett lämpligt sätt för att undvika skada på egendom."

Geoteknik

"Sammanfattningsvis bedöms planens genomförande innebära ingen/försumbar negativ konsekvens gällande geoteknik utifrån att risken för skred, ras och sättningar för befintliga samt nya anläggningar inte förändras."

Trafik

"Sammantaget för det östra och västra området bedöms trafiken minska när sluttäckningen är genomförd och ÅVC:n flyttad till en annan plats inom kommunen. Avsaknaden av gång- och cykelväg tillsammans med de inledningsvis ökade trafikmängderna innebär att planförslaget ger en liten till obetydlig negativ konsekvens på miljöaspekten trafik till dess att ÅVC:n har flyttat."

Alternativ lokalisering och nollalternativ

Lokaliseringsbedömning av sluttäckning och utbyggnad av störande verksamheter inom kommunens gränser bedöms vara utförd och strategiskt beslutad i översiktsplanen. Översiktsplanen är mycket tydlig med inriktningen för området. Planförslagets konsekvenser har därför inte jämförts med en alternativ lokalisering på en annan plats inom Nyköpings kommun. Vad gäller planområdets västra del som ska sluttäckas är inte en undersökning av alternativ lokalisering relevant då behovet av sluttäckning är platsbundet just till den plats där deponin finns.

Nollalternativet, alltså om detaljplanen inte genomförs, antas innebära att östra delen av planområdet byggs ut enligt nu gällande detaljplan vilket innebär etablering av störande verksamhet som industrier, verksamheter och lager. Nollalternativet för östra området innebär även att dagvattenhanteringen inte är dimensionerad utifrån aktuella krav och förutsättningar. Nollalternativet för det västra området innebär i det här fallet att kommunen fortsätter att bedriva sin verksamhet utifrån gällande tillstånd. I det fallet behöver sluttäckningsnivån anpassas till +50 meter över havet i stället för +55 meter över havet. Nollalternativet innebär även att det finns färre ytor att tillgå för uppsamling och rening av dagvatten respektive lakvatten samt att delar av deponiområdet skulle ligga inom planlöst område och därmed kräva en mer omfattande lovprövning som kan äventyra möjligheterna till sluttäckning.

Uppföljning

Miljökonsekvensbeskrivningen rekommenderar att ett specifikt miljökontrollprogram upprättas i samband med detaljplanens antagande för att konkretisera skydds- och kompensationsåtgärder samt ha en systematisk uppföljning av övrig miljöhänsyn. Speciellt viktigt att följa upp är kompensationsåtgärder till följd av påverkan på livsmiljön för större och mindre vattensalamander.

Ställningstagande enligt 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900)

Efter genomförd miljöbedömning och genomlysning av miljöförhållandena bedöms påverkan på miljöaspekterna medföra både måttligt till stora positiva och negativa konsekvenser. Naturmiljö är den aspekt som bedöms få stora negativa konsekvenser medan kulturmiljö, vattenmiljö och trafik har måttliga konsekvenser.

Dagvatten

Detaljplanen kommer medföra en ökad hårdgörandegrad jämfört med dagsläget. I kombination med inräknande av klimatfaktor innebär detta ökade beräknade dagvattenflöden jämfört med dagsläget och med beräkningarna för den gällande detaljplanen. Att dagens lösning för deponiområdet, där dagvatten pumpas till reningsverk, ska ersättas med lokal hantering bidrar också till att flöden från området kommer att öka.

I och med föreslagen allmän dagvattendamm och kompletterande fördröjning och rening av dagvatten inom kvartersmark, samt bestämmelse om minsta andel genomsläpplig mark inom östra delen, kan flöden och föroreningar dock hanteras i enlighet med dagvattenutredningen (WSP, 2023-07-07). Dagvattenutredningens beräkningar baseras på schablonvärden och det är svårt att återspegla alla tänkbara situationer. För deponiområdet kan föroreningsmängderna i dagvattnet exempelvis variera något beroende på vilken typ av fyllnadsmassor som används vid sluttäckningen. Trots reningsåtgärder förväntas viss ökning av föroreningsmängderna från planområdet, vilket är svårt att undvika med tanke på att det jämförs med dagens lösning där dagvattnet pumpas bort från området. För beskrivning av påverkan på miljökvalitetsnormer, se avsnitt nedan. För konsekvensbeskrivning avseende skyfall, se avsnitt om hälsa och säkerhet.

I planområdets nordvästra del, där ett dike leder vidare mot markavvattningsföretag i väster, föreslås åtgärder som innebär att flödena inte ska vara större än vad de hade varit från ursprunglig naturmark. Flödena är också en liten del av markavvattningsföretagets totala flöden. Parallellt med planprocessen kommer det utredas ifall det behöver ska någon omprövning av markavvattningsföretaget eller om ingående parter behöver förändras till följd av detaljplanen.

Miljökvalitetsnormer

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft enligt 5 kap Miljöbalken. Nyköping berörs inte av miljökvalitetsnorm för buller. Bedömningen av detaljplanens konsekvenser för miljökvalitetsnormer för vatten har krävt en djupare analys i framtagen dagvattenutredning (WSP, 2023-07-07).

Planområdets östra del som avrinner till Kilaån - Stadsfjärden:

Statusklassningen för kvalitetsfaktorn näringsämnen, Särskilda förorenade ämnen (SFÄ) och Prioriterade ämnen bedöms inte påverkas av den förändrade markanvändningen eftersom belastningen från anläggningen utgör mindre än 0,2% av Stadsfjärdens totalbelastning för näringsämnen och utspädningen är så pass stor (nästan 11 000 gånger). Trots detta är tillförsel av ytterligare näringsämnen negativt för vattenmiljön och går emot mål med att minska näringstillförseln.

Planområdets västra del som avrinner till Aspafjärden - Stjärnholmsviken:

Statusklassningen för varken kvalitetsfaktorn näringsämnen, Särskilda förorenade ämnen (SFÄ) eller Prioriterade ämnen bedöms påverkas av den förändrade markanvändningen. Eftersom det inte finns några underlagsdata för klassningen i vattenförekomsten går det inte att räkna på haltförändringarna i vattenförekomsten på grund av den förändrade markanvändningen på land.

Eftersom den förändrade markanvändningen inte bedöms inverka på statusklassningen, så påverkas

inte möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen i vattenförekomsten. Trots detta är all tillförsel av

ytterligare näringsämnen negativt för vattenmiljön och går emot mål med att minska näringstillförseln. Det är uppenbart att de stora problemen för kustvattenförekomsten är näringshalterna och att all ytterliga belastning är dålig. Underparametern Totalmängd fosfor sommar – har dålig status, men kvalitetsfaktorn Näringsämnen har otillfredsställande status.

Reduktionen mellan utsläppspunkten och mynningen i Stjärnholmsviken är en viktig förutsättning för att inte påverka Stjärnholmsviken negativt. Det är viktigt att reningen som planeras inom verksamhetsområdet fungerar och att berörd verksamhetsutövare kontrollerar utsläppshalterna av förorenande ämnen i Kvarnbäcken, inom verksamhetens egenkontroll. Kontroller av vattenkvalitén i Kvarnbäcken bör utföras i minst tre provtagningspunkter för att få kunskap om den faktiska belastningen mot Stjärnholmsviken.

Hälsa och säkerhet

Beräkning av omgivningsbuller

En bullerutredning har tagits fram i samband med planarbetet och inom kommunens förberedande utredningar för Björshults avfallsanläggning (WSP, 2022-06-29). Den framtida verksamheten vid anläggningen innebär att det på sikt blir en mindre mängd deponimassor och en ökad hantering för material- och energiåtervinning. Utredningen klargör hur närliggande boendemiljöer kommer att påverkas av industribuller, planerad situation, samt redovisar ett "worst case-alternativ" för att säkerhetsställa att det inte uppstår betydande olägenheter för de närboende.

Resultatet av beräkningar från sluttäckningens olika etappindelningar samt från återvinningscentralen visar att Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller 50 dBA/dagtid kommer att hållas. Riktvärdet kommer även hållas under kvällstid, där riktvärdet tillåter maximal 45 dBA mellan klockan 18-22, förutom när maskiner för krossning och flisning av trä körs samtidigt. Andra möjliga industrietableringar som genererar buller bedöms inte medföra någon större risk för störningar än vad som redan är möjligt med gällande detaljplan.

Översvämning

Vid skyfall kan vatten från planområdets östra del avledas österut längs Björshultsvägen och fördröjas i diken och på lågt belägen jordbruksmark nedströms. Lämplig höjdsättning har studerats i analys av masshantering (WSP, 2023-06-02). Det västra deponiområdet kommer ha en relativt långsam avrinning även vid skyfall och vattnet fördelas via ett flertal utloppspunkter. Enligt dagvattenutredning (WSP, 2023-07-07) kommer befintliga lågpunkter inom området byggas bort och det bedöms inte finnas någon betydande risk för översvämningar nedströms till följd av detaljplanens genomförande.

Olyckor

På Björshultsvägens norra sida säkerställs ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från vägkant vilket innebär att riskerna förknippade med olyckor med farligt gods har hanterats i rimlig omfattning. Detta motsvarar hur riskhanteringen hanterats i gällande detaljplan. I övrigt regleras inte riskfrågor. Om det blir aktuellt med särskilt farlig verksamhet inom området kommer dess verksamhet och transporter bli föremål för tillståndsprövning och miljötillsyn, vid behov i samråd med räddningstjänsten. Detta hanteras inte i detaljplanen.

Risk för skred och ras

De risker för ras och skred som förknippas med finkorniga jordar kommer att studeras vidare och utredas i samband med detaljprojektering av sluttäckningen. Funktionskrav enligt förordning (SFS2001:512) om deponering av avfall och rekommendationer kring släntlutningar i Handbok 2004:2 med allmänna råd till förordningen (2001:512) har beaktats vid förprojektering och stabiliteten är en av flera frågor som kommer hanteras i detaljprojekteringen.

Geoteknik och grundläggning

Genom införande av planbestämmelse b1 inom markområde med torvjord har riskerna för sättningar hanterats i likhet med gällande detaljplan och konsekvenserna bedöms därmed vara hanterbara. Bestämmelsen innebär dock att det kan ställas krav på kostsamma markförstärkningsåtgärder om byggnader önskas placeras just där.

Genom införande av planbestämmelse p1 inom deponiområdet säkerställs att byggnader inte kommer uppföras ovanpå deponins tätskikt. Därmed har risken för skador på sluttäckningen till följd av byggnader hanterats.

Kulturmiljö

Den sluttäckning som detaljplanen möjliggör innebär att en konstgjord kulle når upp till cirka +55 meter, vilket motsvarar ungefär samma höjd som den naturliga höjden med undersökt fornlämning (vallanläggning). Konsekvenserna är att fornlämningens avläsbarhet i landskapet försvagas och att det historiska sammanhanget påverkas negativt. Berget där vallanläggningen finns har en form som är något utdragen i öst-västlig riktning och dess högsta delar mäter cirka +52 till +58 meter. Delar av berget med vallanläggningen kommer därmed fortsatt vara områdets högsta punkt, om än inte lika tydligt som idag. I en sammantagen bedömning är landskapspåverkan dock en godtagbar konsekvens då det inte finns några rimliga alternativa utformningar eller andra platser för sluttäckningen. Bedömningen tar stöd i rapport från arkeologisk undersökning (Arkeologikonsult 2023:3648) där det beskrivs att lämningen inte handlar om en typisk fornborg, som ofta ligger på tydliga höjder, utan en annan typ av vallanläggning.

Sociala aspekter

Detaljplanen möjliggör att det går att anlägga en gång- och cykelväg längs med Björshultsvägen för att säkerställa en god trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. Detta kan ses som positivt.

Riksintressen

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära någon negativ påverkan för berörda och närliggande riksintressen.

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken

Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan som rör hushållningsbestämmelserna enligt 3 kap. miljöbalken.

Trafik

Motortrafik

Under byggtid av ny industriverksamhet och i samband med sluttäckning av avfallsanläggningen kan intilliggande verksamheter och de fåtal boende beröras av störningar i form av buller, vibrationer och trafik på Börshultsvägen. Det årliga antalet transporter till nuvarande verksamhet utgörs av cirka 27 000 lastbilar/skåpbilar med avfall till anläggningen samt cirka 95 000 fordon (personbilar, företagsbilar) som lämnar avfall vid återvinningscentralen (ÅVC). Antalet tunga transporter med sluttäckningsmaterial under genomförandet uppskattas till ca 8 000 per år vilket motsvarar 4 fordon/h dag och kvällstid vilket innebär en ökning av den tunga trafiken. Med ökad tung trafik till följd av sluttäckningen kan det uppstå köer vissa dagar när många privatpersoner besöker återvinningscentralen. Optimeringar är möjliga inom avfallsanläggningen för att minska risken för köbildning.

Totalt sett kan trafiken till och från planområdet uppskattas till cirka 1000 fordonsrörelser om dagen. När den nya återvinningscentralen öster om väg 53/Oxelösundsvägen öppnat kommer personbilstrafiken minska avsevärt och därmed minskar även trafikstörningarna för omgivningen. Sammanfattningsvis är trafiknätet väl dimensionerat för dagens och framtida trafikflöden och störningar för omgivningen antas i stora drag motsvara det som beräknats i redan gällande detaljplan (WSP, 2015-03-26).

Gång- och cykeltrafik

En konsekvens av detaljplanen är att det även i framtiden finns utrymme att anlägga en gång- och cykelbana om det blir aktuellt.

Mellankommunala frågor

Detaljplanen innebär inte några negativa konsekvenser för det mellankommunala intresset av Björshults avfallsanläggning. Vad gäller Sörmlandsleden innebär dock planen en påverkan då leden behöver få en ny dragning på en sträcka av några hundra meter. Konsekvenserna av detta kan dock vara positiva eftersom leden kan få en bättre dragning i landskapet och gå dikt an avfallsanläggningen.