Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl (Björshults industriområde) (SHB21/295)

Kommunala

Till de kommunala planeringsunderlagen hör sådana underlag som är framtagna och/eller beslutade av kommunen.

 • Detaljplan för Björshults industriområde nr P16-3, Stadsplan för del av Arnö 1:3 nr 0480-P82-7 inkl. underlag
 • Grundkarta, 2022-10-05
 • Översiktsplan för Nyköping 2040, 2021-12-14
 • Undersökning om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § miljöbalken (2010:900), 2022-08-22
 • Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan (planeras ske i samband med samrådet)
 • Översiktlig naturvärdesinventering av Björshults avfallsanläggning, våren 2023
 • Groddjursinventering Björshult, våren 2023
 • Kompensationsutredning för detaljplan Björshults industriområde inom Arnö 1:3 m.fl, 2023-08-15

Utredningar

De utredningar som genomförts i samband med, eller som har använts som underlag i planarbetet, är följande:

 • Miljökonsekvensbeskrivning, WSP, 2023-08-16
 • Dagvattenutredning, WSP, 2023-07-07
 • PM Massbalans, WSP, 2023-06-02
 • En vallanläggning på Stora Ulvberget, Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Arkeologikonsult, 2023:3648
 • Bullerutredning, WSP, 2022-06-29
 • Sluttäckningsplan, CITRES AB, 2018-10-01
 • Verksamhet på sluttäckt deponiyta, Björshults avfallsanläggning, WSP, 2020-09-01
 • PM Trafikutredning, WSP, 2015-03-26
 • PM Geoteknik, ÅF, 2015-01-19
 • PM Markförstärkning, ÅF, 2015-01-19
 • Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, ÅF, 2015-01-19
 • Inventering och naturvärdesbedömning, Linnea Natur och ekolog, november 2013

Medverkande i planarbetet

Planarbetet har bedrivits på uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad, Stadsbyggnadsenheten, i samarbete med Jerk Allvar, planeringsarkitekt på WSP.

Victor Persson

Stadsplanerare, Nyköpings kommun