Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl (Björshults industriområde) (SHB21/295)

I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de enskilda regleringarna i detaljplanen. Redovisningen, som samlas i denna bilaga, ska göras utifrån detaljplanens syfte och andra kapitlet plan- och bygglagen.

Användning av mark

Allmän plats

GATA

Användningsbestämmelsen GATA bekräftar Björshultsvägens nuvarande vägområde inklusive diken. Gatuområdets bredd möjliggör eventuell framtida utbyggnad av gång- och cykelbana samt planteringszon längs vägens norra sida.

NATUR

Användningsbestämmelsen NATUR bidrar till att uppfylla planens syfte vad gäller bevarande av natur med höga naturvärden. Vidare syftar användningen till att säkerställa ytor för dagvattenhantering.

Kvartersmark

E1 - Avfallsanläggning

Användningsbestämmelsen E1 möjliggör att planområdets västra del avvecklas och sluttäcks, samt att området öster om kraftledningsgatan kan användas för fortsatt avfallshantering. Detta är en del av detaljplanens syfte.

E2 – Solenergianläggning

Användningsbestämmelsen E2 möjliggör uppförande av solenergianläggning inom planområdets västra del. Detta är en del av detaljplanens syfte.

E3 - Transformatorstation

Användningsbestämmelsen E3 möjliggör byggande av transformatorstation för elnätet.

J – Industri

Användningsbestämmelsen J möjliggör etablering industriverksamhet i planområdets östra del. I detta ingår även störande industrier och upplag. Detta är en del av detaljplanens syfte.

Z – Verksamheter

Användningsbestämmelsen Z möjliggör etablering verksamheter i planområdets östra del. Bestämmelsen kompletterar industrianvändningen och är en del av detaljplanens syfte.

Egenskapsbestämmelser för allmän plats

Utformning av allmän plats

+0,0 – Markens höjd över angivet nollplan

Planbestämmelsen förtydligar Björshultsvägens gatuhöjder och överensstämmer med befintliga höjder. Lagstöd finns i 4 kap. 5§ 2 PBL (2010:900).

damm1 - Damm för dagvattenhantering

Egenskapsbestämmelse om damm säkerställer att det finns avsedd yta inom allmän plats som är tillräcklig för fördröjning och rening enligt dagvattenutredningens beräkningar. Lagstöd finns i 4 kap. 5 § p.2 PBL (2010:900).

plantering1 - Plantering

Egenskapsbestämmelse om plantering säkerställer att det planteras växter längs Björshultsvägens norra sida. Detta för att skapa en vegetationsridå mellan nya verksamhetstomter och omgivningen. Lagstöd finns i 4 kap. 5 § p.2 PBL (2010:900).

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Motivet till bestämmelsen är att säkerställa en byggnadsfria områden inom kvartersmarken där den gränsar till allmän plats eller planlöst område, detta för att skapa en buffertzon mot omgivningen samt för att säkerställa riskavstånd mot Björshultsvägen. Bestämmelsen finns även för samma område som omfattas av markreservat för allmännyttig luftledning eftersom det inte är lämpligt med byggnader där. I delar av planområdet har bestämmelsens område utökats som en anpassning till landskap och fornlämningsområden. Lagstöd finns i 4 kap. 11 och 16 § PBL (2010:900).

Höjd på byggnadsverk

h1 - Högsta nockhöjd är 8 meter

Motivet till bestämmelsen är att reglera tillåten nockhöjd på byggnader inom planområdets västra del. 8 meter bedöms tillräckligt för de behov som kan tänkas uppstå. Lagstöd finns i 4 kap. 11 och 16 § PBL (2010:900).

h2 - Högsta nockhöjd är 10 meter

Motivet till bestämmelsen är att reglera tillåten nockhöjd på byggnader inom planområdets östra del. 10 meter bedöms tillräckligt för de behov som kan tänkas uppstå. Lagstöd finns i 4 kap. 11 och 16 § PBL (2010:900).

Markens anordnande och vegetation

n1 - Markens höjd får inte vara högre än 55 meter över nollplanet

Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra en höjning marken i samband med planeras sluttäckning av deponiområdet. Lagstöd finns i 4 kap. 5 § PBL (2010:900).

n2 - Upplag får inte vara högre än 10 meter

Motivet till bestämmelsen är att ange begränsningarna för eventuella upplag. Detta för att klargöra förutsättningarna inför framtida lovprövning. Lagstöd finns i 4 kap. 5 § PBL (2010:900).

Markreservat för allmännyttiga ändamål

l1 - Markreservat för allmännyttig luftledning

Motivet till bestämmelsen är att reservera markområdet för befintlig kraftledning genom området. Lagstöd finns i 4 kap. 6 § PBL (2010:900).

Placering

p1 - Byggnad får inte placeras inom yta där deponi har sluttäckts med tätskikt

Motivet till bestämmelsen är att förhindra att byggnader placeras ovanpå deponiområdets framtida tätskikt eftersom det finns risk för skador på tätskikt och fyllnadsmassor. Lagstöd finns i 4 kap. 16 § PBL (2010:900).

Upphävande av strandskydd

a3 - Strandskyddet är upphävt (begränsas av sekundär egenskapsgräns)

Motivet till bestämmelsen är att det inte går att utesluta att strandskydd gäller vid den västra ytvattendammen inom deponiområdet. Där dammen finns, och i dess närområde, planeras omfattande förändringar som innebär att dammen kommer minska eller till och med fyllas igen. Strandskyddet upphävs därför i berört område så att deponins efterbehandling och sluttäckning kan genomföras utan att försvåras eller förhindras av strandskyddsreglerna.

Utförande

b1 - Grundläggning för byggnader och anläggningar ska föregås av markförstärkningsåtgärder (begränsas av sekundär egenskapsgräns)

Motivet till bestämmelsen är att föreskriva att markförstärkningsåtgärder utförs i den omfattning som behövs sett till typ av byggnad eller anläggning som är aktuell. Detta för att undvika risken för sättningar. Lagstöd finns i 4 kap. 16 § PBL (2010:900).

b2 - Minst 20 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig

Motivet till bestämmelsen är att undvika att all kvartersmark blir hårdgjord. Med 20% av marken genomsläpplig finns möjligheter till plantering eller grusade markytor med genomsläppliga egenskaper. Bestämmelsen bedöms dock inte vara lämplig inom deponiområdet väster om kraftledningsgatan. Lagstöd finns i 4 kap. 16 § PBL (2010:900).

Utnyttjandegrad

e1 - Största byggnadsarea är 2000m2

Motivet till bestämmelsen är att begränsa möjlig byggnadsarea inom området och samtidigt ge möjlighet för de byggnader som det kan finnas behov att uppföra kopplat till markanvändningen i övrigt. Lagstöd finns i 4 kap. 11 och § PBL (2010:900).

e2 - Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom användningsområdet

Motivet till bestämmelsen är att begränsa möjlig byggnadsarea inom området och samtidigt ge möjlighet för de byggnader som det kan finnas behov att uppföra kopplat till markanvändningen i övrigt. Bestämmelsen uttrycks i procentandel av fastighetsarea inom användningsområdet eftersom det är okänt hur framtida fastighetsindelning kommer bli. Lagstöd finns i 4 kap. 11 § PBL (2010:900).

Ändrad lovplikt

a1 - Marklov krävs inte för upplag, schakt och utfyllnader som är förenliga med bestämmelse n1

Motivet till bestämmelsen är att genomförandet av sluttäckningen kommer pågå under många år och i flera etapper och skeden, vilket skulle innebära ett stort antal ansökningar och beslut om marklov. För att undvika ett orimligt stort antal marklov införs denna marklovsbefrielse. Lagstöd finns i 4 kap. 15 § PBL (2010:900).

a2 - Marklov krävs även för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet

Motivet till bestämmelsen är att byggnadsnämnden ska kunna följa upp regleringen i bestämmelse b2 om markens genomsläpplighet. Lagstöd finns i 4 kap. 15 § PBL (2010:900).