Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl (Björshults industriområde) (SHB21/295)

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en sluttäckning av befintlig avfallsdeponi. I detta ingår att bekräfta den del av deponin som i dagsläget ligger utanför detaljplanelagt område och att möjliggöra etablering av solenergianläggning på den sluttäckta deponin. Planen syftar även till att möjliggöra ett ersättningsområde för fortsatt avfallshantering inom planområdets östra del samt att, likt gällande plan, fortsatt möjliggöra för etablering av industri och verksamheter. Att den gällande detaljplanen för det östra området ersätts syftar även till att bevara delar av de höga naturvärden som identifierats i områdets nordöstra del.

I syftet ingår även att reglera lämplig omfattning av bebyggelse och upplagshöjder, bekräfta Björshultsvägens funktion som tillfartsväg samt att säkerställa de områden för hantering av dagvatten och lakvatten som behövs för att medverka till uppfyllande av miljökvalitetsnormer och miljömål. I planens syfte ingår även att ompröva strandskyddet i berörda delar och att genom en miljöbedömningsprocess redovisa och bedöma planens miljökonsekvenser.

Detaljplanen handläggs enligt PBL, SFS 2014:900/902 och med utökat förfarande.