Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl (Björshults industriområde) (SHB21/295)
Översiktskarta som visar planområdets avgränsning och planerade funktioner.Översiktskarta som visar planområdets avgränsning och planerade funktioner.

Planförslagets principer

  • Sluttäckning av befintligt deponiområde i väster och möjliggörande av solenergianläggning - Den befintliga Björshultsdeponin planeras att avslutas och sluttäckas. Detta innebär att stora mängder sluttäckningsmaterial, exempelvis jord, läggs ovanpå befintlig deponi så att en stor kulle skapas där vegetation på sikt kan etableras. I dagsläget når den högsta deponihögen upp till cirka +49,5 meter över grundkartans nollplan. Efter sluttäckningen väntas den högsta nivån uppnå cirka +55 meter. Slänterna kommer bli omfattande och delar a dessa kan fungera väl för solenergianläggning. Utöver sluttäckningen kommer området även inrymma anläggningar för dagvatten- och lakvattenhantering, insamlingssystem för deponigas samt teknikbyggnader.
  • Nytt område för avfallshantering i öster - I samband med sluttäckningens genomförande behöver fortsatt avfallshantering och masshantering successivt flyttas till ett nytt område på östra sidan om befintlig kraftledning. Inom kvartersmarken finns utrymme för anläggningar för dagvattenhantering.
  • Område för industri och verksamheter i öster - Den del av det östra området som inte behövs för den fortsatta avfallshanteringen kan användas för masshantering, industri och verksamheter i linje med den redan gällande detaljplanen.
  • Natur och dagvatten - I nordöstra planområdet bevaras delar av värdefull naturmark. Längst i öster planeras en damm på allmän plats där industriområdets dagvatten kan renas och fördröjas.
  • Gata och transformatorstation - Björshultsvägen och ett område för transformatorstation ingår i planområdet och regleras i likhet med gällande detaljplan. Gatuområdet utökas dock jämfört med gällande detaljplan vilket möjliggör en planterad zon på Björshultsvägens norra sida.

Allmän plats

Natur

För att uppnå detaljplanens syfte om bevarande av värdefull natur anger detaljplanen ett område med allmän plats (NATUR) i planområdets nordöstra del. Stora delar av denna naturmark är planlagd som kvartersmark för industriändamål i gällande detaljplan men säkerställs nu som natur. Angiven naturmark utgörs av äldre skogsmiljöer med delvis höga naturvärden där vissa delar sedan tidigare klassats som så kallad nyckelbiotop. Enligt gällande detaljplan får hela den bedömda nyckelbiotopen exploateras då värdena tidigare har ansetts ha gått förlorade. Nya inventeringar, utförda av kommunekolog under 2022-2023, visar dock att höga naturvärden finns i ett större område varför en ny avvägning har gjorts. Naturmarken i denna nya detaljplan har avgränsats för att säkra ett mer sammanhängande naturområde och gränsen har inte anpassats strikt efter tidigare bedömd nyckelbiotop eller den avvägning som gjorts i gällande detaljplan. Inom naturmarken planeras inga förändringar eller åtgärder utöver normal skötsel. Utformningen av naturmarken preciseras därför inte närmare i detaljplanen. Hela den värdefulla naturmarken har dock inte bedömts som rimlig att säkerställa som naturmark utan vissa delar i nordost kvarstår som kvartersmark för industri och verksamheter, precis som i gällande detaljplan. Avgränsningen baseras på en sammantagen avvägning mellan identifierade naturvärden och intresset av bibehållen planlagd industrimark. Båda intressena bedöms kunna tillgodoses i rimlig omfattning. Längst i öster finns en befintlig mindre luftledning, naturmarken avgränsas så att ledningen och dess skyddsområde ryms inom allmän plats.

I framtagen dagvattenutredning (WSP, 2023-07-07) föreslås en dagvattendamm (damm1) inom allmän plats (NATUR) i planområdets östra del. Platsen för dammen utgör redan idag en lokal lågpunkt innan vattnet leds vidare österut. Det reserverade området möjliggör en damm om cirka 800 kvadratmeter samt slänter.

Gata

Björshultsvägen är planlagd som allmän plats i gällande detaljplan och planläggs nu igen i syfte att upphäva det utfartsförbud som i gällande plan finns längs gatans norra sida. Befintligt utfartsförbud riskerar att försvåra framtida markutnyttjande och en god trafiksäkerhet är möjlig att åstadkomma även utan sådan styrande reglering.

Gatuområdet för trafik är cirka 22 meter brett vilket rymmer diken samt möjliggör en utbyggnad av gång- och cykelbana längs gatans norra sida om det skulle bli aktuellt i framtiden. Gatuområdets utformning regleras inte i detalj utöver att ett antal föreskrivna gatuhöjder anges. Detaljplanen innebär en breddning av gatuområdet med ytterligare 8 meter på norra sidan (plantering), detta i syfte att säkerställa en planteringszon mellan väg och industrimark och samtidigt hålla öppet för olika placeringar av in-/utfarter. Planteringszonen syftar till en ökad anpassning till landskapsbilden jämfört med gällande detaljplan där planteringszon saknas. Avsikten är skapa en grönskande barriär mellan verksamheterna i planområdets östra del och Stora Björshults öppna marker.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplanen. Kommunen ansvarar därmed för utbyggnad och skötsel av allmän plats.

Kvartersmark

De områden i detaljplanen som inte är allmän plats utgör kvartersmark. Dessa områden kan nyttjas för enskilda fastighetsägare inom ramen för vad detaljplanen tillåter.

Befintligt deponiområde i väster

I detaljplanen anges att det västra området får användas för avfallsanläggning (E1). Befintlig deponi planeras att efterbehandlas och sluttäckas, vilket innebär att deponimassorna täcks över med avjämningsskikt, tätskikt samt växt- och skyddsskikt. Utöver de sluttäckta områdena kommer det inom kvartersmarken även finnas dammar för hantering och rening av lakvatten och dagvatten samt vissa byggnader som behövs för anläggningens funktion och drift. Den framtida markanvändningen efter att deponin har sluttäckts är fortsatt att betrakta som en avfallsanläggning. Till följd av de branta slänterna och tekniska funktioner planeras området inte att vara tillgängligt för allmänheten. I detaljplanens markanvändning medges både planerad situation efter sluttäckning och den pågående situationen med aktiv avfallshantering. Det befintliga deponiområdet planeras att sluttäckas i etapper, vilket innebär att delar av området kommer fungera för aktiv avfallshantering tills sluttäckningen är avslutad. Förutsättningarna för sluttäcknig samt förslag på utformning och tekniska system har utretts i en sluttäckningsplan (CITRES AB, 2018-10-01). Innan genomförandet planeras en mer detaljerad projektering tas fram.

Det sluttäckta deponiområdet avses förbli inhägnat, även om inte detaljplanen ställer sådant krav. Till följd av de branta slänterna och av andra tekniska skäl kan området inte användas för rekreation eller bebyggas med exempelvis bostäder eller industri. Därmed är det svårt att hitta ett kompletterande nyttjande av markområdet. Det har dock visats att solenergianläggning kan fungera väl inom sluttäckta deponiområden. Sådan verksamhet bedöms vara lämplig i området och kan byggas utan att medföra risker för sluttäckningen (WSP 2020-09-01). Därmed medges även användningen "solenergianläggning" (E2) i planområdets västra del. Den eventuella negativa påverkan för omgivningen av en solenergianläggning bedöms vara begränsad jämfört med endast en vegetationsklädd kulle. Enligt sluttäckningsplanen (CITRES AB, 2018-10-01) och utredning om verksamhet på sluttäckt deponiyta (WSP 2020-09-01) behöver sluttäckningens tekniska förutsättningar studeras vidare och vid projektering av framtida solenergianläggning behöver eventuella risker och effekter på insamlingssystemet för deponigas samt övriga risker avseende gas- och elsäkerhet beaktas. Projektering av solenergianläggning behöver även beakta hur ledningsdragningar, eventuella byggnader, vägar och grundläggning ska anpassas till sluttäckningens skydds-, tät- och dräneringsskikt. Grundläggning för solceller förutsätts kunna ske genom exempelvis ytliga betongfundament som inte riskerar att skada underliggande tätskikt. Slutligen behöver även hänsyn tas till risken för påverkan av sluttäckningens frysmotstånd och slänternas växtlighet. Dessa tekniska frågor är sådant som normalt hanteras i en detaljerad projektering och påverkar inte detaljplanens bedömning om att en solenergianläggning är en lämplig markanvändning i Plan- och bygglagens mening.

I utkanten av deponiområdet regleras en zon med punktprickad mark som inte får förses med byggnader. Zonen är minst 15 meter bred för att säkra en tydlig buffertzon mellan byggnader och naturmark. Den punktprickade marken har även utökats i vissa delar med hänsyn till landskapsbild, topografi och fornlämningsområde. I dessa områden bör inte heller permanenta upplag finnas, bortsett från område längst i väster där upplagshöjden regleras till 10 meter (n2). Det västra området med n2 bestämmelsen innehåller inga deponianläggningar i dagsläget, men området kommer behöva användas som en del i genomförandet och den omfattande masshantering som planeras.

Både för avfallsverksamhet och solenergianläggning finns det behov av byggnader av olika slag, exempelvis teknikbyggnader, pumpstationer, eventuell vattenreningsanläggning, garage, förråd, personalutrymmen och platskontor. Exakt hur behovet av byggnader kommer att se ut kan inte förutses i detalj och därmed ger detaljplanen en hög grad av flexibilitet. Byggnader möjliggörs genom planbestämmelse (e1) som medger en största bruttoarea om 2 000 kvadratmeter. Detta anges inom två olika områden inom det sluttäckta deponiområdet och totalt sett möjliggörs därmed en sammanlagd byggnadsarea om 4 000 kvadratmeter. Högsta tillåtna nockhöjd på sådana byggnader är 8 meter (h1).

Byggnadernas placering regleras med planbestämmelse (p1) som hindrar att byggnader uppförs på sluttäckningens tätskikt. Detta eftersom det kan finnas risk att byggnaders grundläggning skadar tätskiktet. Bestämmelsen är flexibelt formulerad eftersom den exakta utbredningen av sluttäckningens tätskikt inte är känd i detaljplaneskedet.

Inom deponiområdet tillåts marken höjas till som högst +55 meter över grundkartans nollplan (n1). Höjdbegränsningen baseras på den principutformning som tagits fram i sluttäckningsplanen (CITRES AB, 2018-10-01). Den höga höjden kommer innebära omfattande upplag som blir visuellt synliga från närområden och till viss del även från omgivningen i övrigt. Landskapsbilden bedöms påverkas i viss mån sett från golfbanan i norr samt från de öppna markerna vid Stora Björshult. Trots viss påverkan på landskapsbilden kommer konsekvenserna ändå bli förhållandevis små och lokala eftersom området omges av kuperad terräng samt av skogsmark med höga träd. När sluttäckningen är färdig kommer området upplevas som en bevuxen kulle med branta slänter, och som delvis kan vara täckt med solpaneler. I den del av deponin som är planlagd sedan tidigare tillåts redan omfattande upplag, men utan att den maximala höjden har reglerats. Den högsta delen av befintliga upplag ligger i områdets västra del och uppgår till cirka +49,5 meter över grundkartans nollplan, vilket alltså är cirka 5,5 meter lägre än vad som blir ny högsta tillåten höjd. I övriga delar kommer nivåförändringarna både kunna vara mindre och större jämfört med dagens marknivåer. I sluttäckningsområdet införs en bestämmelse om minskad marklovplikt (a1). Enligt bestämmelsen marklovbefrias upplag, schakt och utfyllnader som är förenliga med höjdregleringen i bestämmelse n1.

Inom deponiområdet finns utrymme för diken och separata dammar för omhändertagande av lakvatten respektive dagvatten. Dessa diken och dammar utgör integrerade delar av avfallsanläggningen och kommer därmed att finnas inom kvartersmark. Dammarnas läge och storlek regleras inte i detaljplanen, höjdförhållandena innebär dock att området söder om sluttäckningen är det mest lämpliga läget för större anläggningar och där ger detaljplanen utrymme för dammar i minst den omfattning som beräknats i dagvattenutredningen (WSP, 2023-07-07). Kompletterande dagvattendammar för rening kan bli aktuellt beroende på om sluttäckningens fyllnadsmassor kommer innehålla föroreningar som kan urlakas och som därmed behöver renas innan avledning.

Nytt område för avfallshantering

Under tiden, och efter, deponiområdet sluttäckts kommer den fortsatta avfallshanteringen behöva en ny plats. Lämpligt område för detta är direkt öster om kraftledningsgatan. Området är redan i gällande detaljplan angivet för industriändamål. Som yta för avfallsanläggning kan området även nyttjas för mellanlagring av massor i samband med genomförandet av sluttäckningen av befintlig deponi. Området ges användningsbestämmelse "avfallsanläggning (E1) i likhet med befintligt deponiområde. För att behålla en planmässig flexibilitet för framtiden anges även användningsbestämmelserna industri (J) och verksamheter (Z). Inom området tillåts upplag på upp till 10 meter (n2).

Inom det nya området för avfallshantering finns vissa låglänta delar där marken delvis består av torv. Med stöd av genomförd geoteknisk utredning (ÅF, 2015-01-19) är även denna del möjlig att ta i anspråk men förstärkningsåtgärder behövs för att undvika sättningar. Det låglänta området anges därför med planbestämmelse om utförande (b1), som innebär att grundläggning för byggnader och andra anläggningar ska föregås av markförstärkningsåtgärder. När det gäller markförberedelse i övrigt ska slänter mot naturmark hanteras helt inom kvartersmark. Med tanke på behov av diken och fördelarna med vissa planteringsytor inom området är det inte lämpligt att marken hårdgörs i sin helhet. Därför regleras att minst 20% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig (b2). För att kunna följa upp bestämmelsen utökas även lovplikten för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet (a2).

För att behålla flexibiliteten och möjliggöra användning för industriändamål regleras största tillåtna byggnadsarea till 50% av fastighetsarean inom användningsområdet (e2) samt en högsta tillåten nockhöjd om 10 meter (h2). I angränsning till allmän plats natur regleras en zon om 4 meter där marken inte får förses med byggnad. Mot Björshultsvägen utökas denna zon till 12 meter för att sammantaget ge ett riskavstånd på 30 meter mellan Björshultsvägens körbana och nya byggnader.

Väster om det nya avfallshanteringsområdet finns en stor kraftledning. Denna bekräftas i detaljplanen genom reglering av markreservat för allmännyttiga luftledningar (l1) samt punktprickad mark, mark som inte får förses med byggnad. Inom kraftledningens område får det anläggas exempelvis körvägar och liknande under förutsättning att det följer ledningsägarens anvisningar om avstånd och minsta fri höjd.

Område för industri och verksamheter

Den östra delen av planområdet är redan planlagd för industriändamål i gällande detaljplan. Området tas ändå med i denna detaljplan för att se över gällande plans bestämmelser om byggrätt och för att justera gränserna mellan allmän plats och kvartersmark. De användningsbestämmelser som nu införs är industri (J) samt verksamheter (Z). Det som ryms inom begreppet "verksamheter" ingår till stora delar även inom industriändamål, men det bedöms ändå finnas skäl att förtydliga att båda användningarna är lämpliga. Angiven byggrätt är motsvarande som för det nya området för avfallshantering, alltså en största tillåtna byggnadsarea om 50% av fastighetsarean inom användningsområdet (e2) samt en högsta tillåten nockhöjd om 10 meter (h2). Slänter som behövs i mötet med naturmark ska hanteras helt inom kvartersmark.

Inte heller i detta område är det lämpligt att marken hårdgörs i sin helhet. Därför regleras att minst 20% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig (b2). För att kunna följa upp bestämmelsen utökas även lovplikten för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet (a2).

I detaljplanens sydöstra del i anslutning till Björshultsvägen anger detaljplanen ett mindre område för uppförande av transformatorstation för elnätet, en så kallad nätstation (E3). Detta område motsvarar regleringen i gällande detaljplan och byggrätten preciseras inte närmare, utan lämplig storlek och höjd får prövas i bygglovsprocessen. Ledningsägarens avsikt är att ersätta befintlig nätstation som ligger nära Björshultsvägen med en större station några meter längre norrut i det område som detaljplanen anger.

Utsnitt av plankartans västra del. Den västra dammen visas med blå linje och en zon om 100 meter från strandlinjen visas med röd streckad linje. Vit linje visar befintligt stängsel runt deponiområdet. Den skrafferade mörkblå ytan är det område där strandskydd upphävs genom bestämmelse a3. Bilden överlagras även med preliminära höjdkurvor och ledningsstråk från den förstudie som gjorts inför planerad sluttäckning. Av detta framgår att omfattande arbeten planeras där dammen finns och i dess närområde.Utsnitt av plankartans västra del. Den västra dammen visas med blå linje och en zon om 100 meter från strandlinjen visas med röd streckad linje. Vit linje visar befintligt stängsel runt deponiområdet. Den skrafferade mörkblå ytan är det område där strandskydd upphävs genom bestämmelse a3. Bilden överlagras även med preliminära höjdkurvor och ledningsstråk från den förstudie som gjorts inför planerad sluttäckning. Av detta framgår att omfattande arbeten planeras där dammen finns och i dess närområde.

Strandskydd

Under avsnitt om "nulägesbeskrivning av platsen" längre ned finns en analys av om strandskydd råder eller inte vid de vatten som markeras i lantmäteriets topografiska karta och som ligger i eller i närheten av planområdet. Sammanfattningsvis är bedömningen att strandskydd inte gäller vid dessa artificiella vatten, men att det vid den västra dammen inte med säkerhet går att bedöma ifall strandskydd råder eller ej. Till följd av denna osäkerhet utgår fortsatt bedömning utifrån att strandskydd råder.

Då den västra dammen ligger inom planområdet påverkas delar av kvartersmarken av ett strandskyddsområde om 100 meter vilket varken är förenligt med nuvarande eller planerad deponi. Då delar av området, och även själva dammen, sedan länge är inhägnat, och då hela kvartersmarken behöver vara tillgänglig för avfallsanläggningens efterbehandling, införs en planbestämmelse om att strandskydd upphävs inom kvartersmark både för själva dammen och området 100 meter från strandlinjen (a3). Detta innebär att ett bevarande av dammen inte garanteras och att det heller inte garanteras någon fri passage längs vattnet. Sådana åtgärder tillåts endast i undantagsfall. Detta bedöms vara ett sådant undantagsfall där det är omöjligt med en fri passage för friluftsliv, växter och djur eftersom framtida deponislänter kommer täcka över hela eller delar av dammen samt dess närområde.

Ett särskilt skäl som är tillämpligt för de inhägnade delarna är att området redan är ianspråktaget och avstängt för allmänheten på ett sätt som gör att dessa delar saknar betydelse för den allemansrättsliga tillgängligheten (7 kap 18c § punkt 1 Miljöbalken). Dammen och det närmast angränsande området har dock viss betydelse för växt- och djurlivet, bland annat eftersom vattensalamandrar har påträffats. Påverkan på denna livsmiljö kommer dock hanteras enligt artskyddsförordningen och innebär i sig inte något hinder för upphävande av strandskydd i detaljplan.

Befintlig avfallsanläggning är av naturliga skäl bunden till den befintliga platsen, och en efterbehandling genom sluttäckning måste rimligen kunna utföras på nuvarande plats. Därmed är även det särskilda skälet om utvidgning av en pågående verksamhet tillämpligt. Verksamheten kan helt enkelt inte bedrivas eller efterbehandlas utan att påverka det strandskyddade området (7 kap 10c § punkt 4). I detaljplaneskedet är det inte exakt utrett hur sluttäckningens slänter kommer se ut eller vilka körvägar och mellanlagringar av massor som krävs inom området. Sluttäckningsplanen har dock legat till grund för ett antagande om ett framtida ytbehov som är något större än befintligt inhägnat område.

Genomförandet av en sluttäckning av en omfattande deponianläggning kan även anses vara ett angeläget allmänt intresse (7 kap 18c § punkt 5 Miljöbalken). Det angelägna allmänna intresset av att deponier slutbehandlas, och att det ger långsiktiga fördelar för samhället, tydliggörs i lagar, regler och tillstånd som berör deponianläggningar. Intresset kan inte tillgodoses utanför strandskyddsområdet då dammen i princip ligger inom befintligt deponiområde som ska sluttäckas.

Vid en sammantagen bedömning finns alltså tre olika tillämpliga särskilda skäl för upphävande av strandskydd i berörda delar. Vid en avvägning bedöms intresset av att nyttja området på det sätt som planen avser väga tyngre än strandskyddsintresset. Upphävandet av strandskyddet bedöms inte motverka strandskyddets syften sett till en helhetsbedömning och sett till de kompensationsåtgärder som kommer krävas för dispens från artskyddsförordningen avseende vattensalamandrar och dess livsmiljö.

Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag detaljplanen får laga kraft.