Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl (Björshults industriområde) (SHB21/295)
Kartbild med markeringar av områden där naturvärdesinventering genomförts inom den västra delen av planområdet.Markering av områden där naturvärdesinventering genomförts inom den västra delen av planområdet.

Natur och grönstruktur

En översiktlig naturvärdesinventering har genomförts under februari 2023 för skogsmarken väster och sydväst om deponiområdet (område 1-4 i kartan). Inventeringen visar att det är relativt låga naturvärden inom området men att det finns enstaka områden med något högre naturvärden i form av hällmark med äldre tallar och rester av ett mindre alkärr. Genom det norra området (nummer 1 i kartan) löper ett dike från dagvatten-/lakvattendammen mot golfbanan och vidare mot Kilaån och Svanvikens naturreservat norr om planområdet. I direkt angränsning till deponiområdets sydvästra del går Sörmlandsleden som ger möjligheter för allmänheten att uppleva naturen i området. Ledens sträckning framgår även av bilden med naturinventerade områden.

Planområdets östra del består idag till största delen av slutavverkad skogsmark. Denna del av detaljplanen är redan planlagd för verksamheter vilket är orsaken till att merparten av skogen tagits ned, även om marken ännu inte är ianspråktagen för ändamålet. Ett mindre skogsparti av barrskog finns kvar runt den mast som finns närmast Björshultsvägen samt i de norra delarna av planområdet som i gällande plan är planlagt som natur. En tidigare naturvärdesinventering togs fram under november 2013 i samband med upprättandet av gällande detaljplan. Där anges att delar av den skogsmark som ännu finns kvar i planområdets nordöstra del, men som i gällande detaljplan är planlagt för industrimark, delvis har höga naturvärden av nyckelbiotopsklass. Detta område sammanfaller även med en naturvärdesbiotop. Att det nordöstra området har höga naturvärdena har bekräftats även under 2022-2023 genom platsbesök av biolog från Nyköpings kommun.

Kartbild med markering av dammar i planområdets västra del där groddjursinventering genomförts.Markering av dammar i planområdets västra del där groddjursinventering genomförts.

Skyddade arter - groddjur

Västra delen av planområdet består i huvudsak av en befintlig avfallsanläggning och inom området finns tre dammar. Kommunen har genomfört en groddjursinventering vid två tillfällen under april 2023 för att utreda om det finns groddjur inom området. Tidpunkten för inventeringen har valts eftersom den sammanfaller med groddjurens fortplantningsperiod. Under första besöket påträffades inga groddjur. Vid andra besöket noterades det cirka 20 hanar respektive cirka 20 honor av större vattensalamander (Triturus cristatus) i den naturliga dammen längst i väster, se röd markering B2 i kartbild. Även en hona av mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris) observerades vid samma tillfälle. Vid de två inventeringstillfällena gjordes inga observationer av groddjur i dammarna B1 i norr eller i B3 i sydost, trots att det var under fortplantningsperioden. Om det finns groddjur där skulle de ha observerats vid dessa tillfällen. Det kan noteras att B1 och B3 är lakvattendammar som sett till vattenkvalitet och miljön som helhet inte utgör en gynnsam livsmiljö för groddjur. Utifrån inventering, vattenkvalitet och miljön som helhet är bedömningen groddjur i form av vattensalamander finns i damm B2 men inte i lakvattendammarna B1 och B3.

Bebyggelse

Inom västra delen av planområdet finns en avfallsanläggning med viss tillhörande bebyggelse. Avfallsverksamheten bedrivs inom ett cirka 36 hektar stort område där det bland annat finns kontorsbyggnader, infartskontroll, fordonsvåg, tvätthall, tält, återvinningscentral (ÅVC), kompressorstation för deponi och två tillhörande reglerhus samt två pumphus för lakvatten. Östra delen av planområdet är idag obebyggt bortsett från en telemast med tillhörande teknikbod. Kommunen har sagt upp avtalet för masten. Avtalet upphör gälla under 2024 och masten kommer därmed avvecklas inom en nära framtid. Längst i öster finns sedan länge en mindre transformatorstation. Angränsande till planområdet, söder om Björshultsvägen, finns viss bebyggelse kopplad till verksamheter som bildemontering, motorsportbana och brandövningsplats. Det finns även planlagd industrimark tillgänglig för etableringar som ännu inte bebyggts.

Trafik

Trafik till planområdet leds via Björshultsvägen. Vägen leder endast till Björshultsområdet och fortsätter inte vidare västerut. I öster ansluter vägen till trafikplats Björshult och kopplas till Oxelösundsvägen/väg 53, samt väg 515 som leder vidare mot Arnö verksamhetsområde i öster och mot Arnö herrgård i norr. Trafiken längs Björshultsvägen består till övervägande del av transporter till återvinningscentralen men även till de övriga verksamheter som finns inom Björshultsområdet. Det finns ingen utbyggd gång- och cykelväg längs Björshultsvägen, gång- och cykeltrafiken på sträckan är ytterst marginell.

Karta som visar Björshultsområdet och registrerade fornlämningar. Källa: Fornsök – RiksantikvarieämbetetFornlämningsområde angränsar till Björshults avfallsanläggning. Källa: Fornsök – Riksantikvarieämbetet

Kulturmiljö

Planområdet berör två registrerade fornlämningar: vad som tidigare benämnts som fornborg (L1984:7292) och ett röse (L1984:6651). Området markerat som fornborg ligger på en tydlig höjd direkt väster om planområdet och dess markerade område överlappar till viss del planområdet. Vad gäller röset, som markeras öster om kraftledningen, kunde det inte återfinnas vid en arkeologisk utredning år 2012. Direkt nordväst om planområdet finns en markering från 1958 om en fornlämningsliknande lämning (L1984:7275), vid ny inventering 1984 kunde den dock inte återfinnas utan bara naturliga förhöjningar i marken. I den högt belägna skogen norr om planområdets östra del finns ett flertal registrerade fornlämningar i form av stensättningar.

I samband med planarbetet och den planerade sluttäckningen av deponin har en ny arkeologisk utredning genomförts gällande området som tidigare benämnts som fornborg (L1984:7292). Detta för att klargöra om den registrerade fornlämningen verkligen utgör en fornborg och ifall området utgör en lagskyddad fornlämning. Utredningen utgör underlag i bedömningen av planens påverkan på kulturhistoriska värden. Fältundersökning genomfördes i maj 2023 och rapport färdigställdes i augusti (Arkeologikonsult 2023:3648). Utredningen har omfattat kompletterande kart- och arkivstudier, fältinventering, utredningsgrävning, analyser och slutlig bedömning.

Utredningens slutsats är att området markerat som fornborg inte är en regelrätt fornborg för skydd och kontroll av omgivningen. Lämningarna bedöms ha haft en hägnande funktion och kan snarare betecknas som en vallanläggning. Det föreslås därmed att registreringen i fornlämningsregistret ändras i enlighet med detta. Påträffat förkolnat hasselnötsskal har daterats till 420-570 e.Kr (folkvandringstid) vilket kan indikerar en period då anläggningens nyttjats. Lämningarna kan möjligen ha kopplingar till identifierade igenvuxna mossar vilket kan tyda på en rituell funktion möjligen kopplade till offer i våtmarker, även om detta inte kunnat bekräftas. Sådana offer är ett bruk som kan spåras ända från stenåldern fram till Sveriges kristnande.

I Länsstyrelsens bedömning av fornlämningsstatus kan eventuella ytterligare krav på åtgärder ställas i enlighet med kulturmiljölagen.

Sociala aspekter

Sociala aspekter är svåra att beskriva relaterat till en detaljplan för ett avfalls- och industriområde för störande verksamhet. Det finns i dagsläget inga utpekade mötesplatser, även om den befintliga återvinningscentralen kan utgöra en informell social mötesplats där människor möts oplanerat. Återvinningscentralen som riktar sig till privatpersoner planeras att flyttas från Björshult till Arnöområdet. Möjligheten att röra sig med olika färdmedel kan påverka det sociala livet, i dagsläget finns varken gång- och cykelväg eller busslinje längs med Björshultsvägen.

Service

Inom planområdet finns idag en återvinningscentral. Detta är den största återvinningscentralen i Nyköpings kommun där invånarna erbjuds att lämna grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall. Det finns ingen annan befintlig samhällsservice i närheten av planområdet. Närmsta samhällsservice med skola och livsmedelsbutik finns i Långsäter cirka 2,5 km från planområdet. Området har dock närhet till både Nyköping och Oxelösund med den stora mångfald av kommersiell och offentlig service som finns där.

Kartbild som visar geotekniska förhållanden. Källa: SGUGeotekniska förhållanden, plangräns markerat med svart linje. Källa: SGU

Geotekniska förhållanden

Den västra delen av planområdet består till största del av fyllning till följd av många års deponiverksamhet och markarbeten (vitt skrafferat område i bilden). Den östra delen av planområdet består av grundlager med urberg (rött) och ytlager av morän (vita prickar), sandig morän (ljusblått) och glacial lera (gult). Inom det gulmarkerade områden finns en sänka med torv samt sättningsbenägen lerjord vilket har utretts och bedömts tidigare i samband med framtagandet av gällande detaljplan. Det sättningsbenägna området är möjligt att nyttja för föreslagna markanvändningar men kan behöva åtgärder för att undvika sättningar.

Planområdet är utpekat som normal/-högriskområde för radon. Det innebär att byggnader ska utföras radonsäkert så att gränsvärdet för radon inte överskrids, alternativt att en specifik mätning görs för att klarlägga förhållandena på den enskilda platsen.

Hydrologiska förhållanden

Ett PM som beskriver ytvatten- och grundvattenförhållanden inom deponiområdet har tagits fram i samband med påbörjad tillståndsprocess (WSP, 2022-12-05). I utredningen, som alltså främst redovisar planområdets västra del, beskrivs ett antal mätpunkter för grundvattennivåer som installerades 2012. Punkterna ligger i relativt låglänta delar av deponiområdet och i anslutning till lakvattendammarna. Vid utredningen 2012 låg grundvattennivån på mellan +25,2 och +26,4 vilket är nära markytan. Även i äldre mätningar från 1979 observerades grundvattennivå på cirka 0,5 meter under mark, vilket tyder på en hög grundvattennivå över tid. Grundvattenströmningen bedöms sammanfalla med ytvattenströmningen. Grundvattnet finns främst i moränjord, men kan även finnas i ett övre grundvattenmagasin där genomsläppliga jordlager finns ovanpå lera. PM om ytvatten- och grundvattenförhållanden beskriver också att grundvatten från omkringliggande områden delvis leds in mot deponiområdet vilket kan bidra till att uppmätta lakvattenmängder är större än vad som förväntats (WSP, 2022-12-05).

Sammanställning av historiska kartor och flygfoton med planområdet markerat. Kartunderlag: LantmäterietPlanområdets utbredning på äldre kartor och flygfoton. Kartunderlag: Lantmäteriet

Miljö

Strandskydd

Inom och i angränsning till planområdet finns ett antal diken och dammar som är markerade i lantmäteriets topografiska karta. Det är inte möjligt att göra några generella ställningstaganden huruvida artificiella vattendrag ska omfattas av Miljöbalkens generella strandskydd eller inte. Det är heller inte alltid möjligt att dra någon skarp gräns mellan naturliga och artificiella vattendrag. Därför behöver det göras en bedömning i varje enskilt fall om strandskydd råder eller inte.

I äldre kartor, såsom generalstabskartan och häradsekonomiska kartan, finns inga indikationer på naturliga vattendrag, bäckar eller vattensamlingar inom eller i angränsning till planområdet. Området har ursprungligen varit kuperad skogsmark där markvatten naturligt avrunnit mot den mer låglänta omgivningen utan att tydliga vattendrag eller vattensamlingar har bildats. Av äldre flygfoton från 1960-talet, innan Björshults avfallsanläggning etablerades, ses inga tecken på vattensamlingar där befintliga dammar ligger. Inte heller på flygfoto från cirka år 1975 ses några vattensamlingar på aktuella platser. På flygfoto från cirka år 2000 kan den centrala lakvattendammen och de två mindre dammarna i väster och i norr tydligt utläsas. Dammarna bedöms ha tillkommit under senare delen av 1900-talet och de är integrerade delar i avfallsanläggningens system för hantering av dagvatten och lakvatten. Dammarna ligger inom inhägnat område och är inte tillgängliga för allmänheten och saknar därmed intresse för rekreation och rörligt friluftsliv. Det kan noteras att dammar som funnits under fler decennier har gett förutsättningar för etablering av vissa växter och djur. Det är dock endast den västra dammen som bedöms ha naturvärden att beakta då det har konstaterats förekomst av vattensalamandrar och mer växtlighet där. Vattensalamandrar skyddas av artskyddsförordningen och dess förekomst bedöms inte innebära att området per automatik även omfattas av det generella strandskyddet.

Av den mer sentida ekonomiska kartan från år 1960 kan det inom och i angränsning till planområdet utläsas ett system med diken i mer eller mindre raka sträckningar. Dessa diken ansluter vidare i nordväst och i sydväst till diken belägna i mitten av odlingsmark. Utifrån detta bedöms aktuella diken ha anlagts endast i syfte att avvattna mark för jordbruk, men även förlängts in i skogsmark för att även avvattna denna. Dikena som redovisas i den ekonomiska kartan kan därmed betraktas som artificiella vattendrag. Inom planområdet återstår idag endast fragment av dessa diken eftersom de i stora drag har försvunnit i samband med den mångåriga deponiverksamheten. Bara anslutningarna bort från området kvarstår idag och det är dessa sträckningar som markeras med blått i lantmäteriets topografiska karta. I princip allt dagvatten och lakvatten från deponiområdet pumpas i dagsläget till kommunens reningsverk vilket innebär ett begränsat vattenflöde i aktuella diken. Dagvatten- och lakvattendammarna har dock placerats i anslutning till dikena för att ha bräddningsmöjligheter.

Även karaktären på dikena ska vägas in i den sammantagna bedömningen av om strandskydd råder eller inte. Eftersom det inom planområdet finns en vattendelare som leder vattnet i tre olika riktningar, och eftersom vatten idag pumpas bort från området, är vattenflödet litet. Detta jämfört med om dikena hade avvattnat ett större avrinningsområde uppströms. De relativt sett små vattenmängderna, det långsamma flödet samt dikenas raka sträckningar och kontinuerliga bredd förstärker dikeskaraktären jämfört med ett naturligt mer varierande vattendrag.

Utifrån tillkomst, värden, växt- och djurliv, funktion, tillgänglighet för friluftslivet och karaktär är bedömningen att de dammar och vattendrag som redovisas i lantmäteriets topografiska karta inte utgör sådant vatten där det generella strandskyddet råder. Undantaget från detta är den västra dammen där vattensalamandrar påträffats. Här kan det utifrån karaktär, funktion och naturvärden inte med säkerhet sägas om strandskydd råder eller ej. Till följd av detta kommer den västra dammen hanteras som om strandskydd råder vilket innebär att ett upphävande behöver prövas inom detaljplaneprocessen. Se beskrivning av upphävandet och särskilda skäl under avsnittet "detaljplanens huvuddrag" ovan.

Detaljplanen innebär att flera nya dammar behöver anläggas, både inom kvartersmark och allmän plats. Dessa dammar är tekniska lösningar för att rena och fördröja områdets dagvatten. Även om växter och djur över tid kan etablera sig i dessa nya dammar ska de inte anses vara sådana vatten som omfattas av det generella strandskyddet.

Dagvatten

Huvuddelen av dagvattnet från deponiområdet leds till lakvattendammarna i norr och söder samt ytvattendammen i väster (WSP, 2023-07-07). Vattnet pumpas sedan vidare till kommunens reningsverk. Detta är inte en långsiktig lösning då det innebär en stor belastning på reningsverket och är en teknisk lösning förknippad med underhållskostnader och risker för exempelvis driftavbrott. För planområdets östra del fördröjs dagvatten inom befintlig naturmark. Det dagvatten som inte tas upp direkt i marken leds naturligt vidare till Björshultsvägen där diken i huvudsak leder vattnet vidare österut mot Björshults trafikplats och recipienten Kilaån/Arnöån (WSP, 2023-07-07).

Ett aktivt markavvattningsföretag (Bränn-Ekeby-Öresta tf 1928) finns väster om planområdet där skogs- och odlingsmark avvattnas mot Kilaån. Diket från planområdets nordvästra del ansluter till markavvattningsföretagets diken via dammar på golfbanan.

Hälsa och säkerhet

Omgivningsbuller

Björshults industriområde och återvinningscentral genererar omgivningsbuller utifrån sin verksamhet och de transporter som åker till och från området. I dagsläget är inga störande industrier utbyggda i planområdets östra del, även om det medges i gällande detaljplan och om översiktsplanen pekar ut Björshultsområdet för just störande verksamheter. Inga lägenheter eller villor angränsar till planområdet, ett närbeläget bostadshus finns dock vid Stora Björshult strax öster om planområdet. Närområdet består i övrigt av andra liknande verksamheter som genererar buller, bland annat finns en skrotverksamhet samt motorsportbana söder om Björshultsvägen. Det kan noteras att upplevelsevärdena vid golfbanan, Sörmlandsleden och angränsande natur redan idag kan påverkas av buller från planområdet.

Risk för olyckor

Kemikalier och drivmedel används till maskiner och fordon på Björshults avfallsanläggning. Det förekommer även städkemikalier i verksamheten. Flytande kemikalier, oljor och drivmedel förvaras inlåsta inom invallat område eller i dubbelmantlad cistern på hårdgjord yta. Inom befintlig avfallsanläggning finns även en enkelmantlad cistern som tillhandahålls av en entreprenör. Från befintlig avfallsanläggning utvinns deponigas som transporteras via ledning till Idbäcksverket. Utöver gasledningen sker transporter av farliga ämnen till och från avfallsanläggningen samt till och från närliggande verksamheter, exempelvis Björshults bilskrotsanläggning och räddningstjänstens övningsfält. Gällande detaljplan hanterar risk i förhållande till Björshultsvägen med ett bebyggelsefritt avstånd om 30 meter från körbanekant.

Risk för översvämning

Planområdet ligger höglänt jämfört med sitt närområde och det bedöms inte finnas några större risker för översvämningar inom eller i anslutning till planområdet. Dagvattenutredningen (WSP 2023-07-07) anger dock att det finns några mindre instängda områden inom deponiområdet samt att planområdets sydöstra del närmast Björshultsvägen är låglänt och med dagens höjdsättning kan området bli översvämmat vid skyfallsregn. Vidare österut från planområdet finns låglänt jordbruksmark där översvämning riskeras vid skyfall.

Kartbild som visar områden med känslighet för ras och skred samt planområdesgräns. Källa: SGU.Områden med känslighet för ras och skred redovisas i gult, planområdet visas med svart gräns. Källa: SGU.

Risk för skred

I planområdets västra del består marken av finkorniga jordar enligt tillgängligt kartunderlag. Dessa områden sammanfaller med områden med deponimassor. Finkorniga jordarter är generellt förknippade med skredrisk vilket blir en förutsättning att beakta vid detaljprojekteringen av sluttäckningen.

Risk för ras

Det finns viss rasrisk i västra delen av planområdet till följd av branta deponislänter. I övrigt råder det ingen rasrisk inom området.

Teknik

Vatten- och avlopp

Allmänna vatten- och spillvattenledningar finns längs Björshultsvägen. Planområdets västra del är anslutet och det östra området är möjligt att ansluta. Vattennätet har god kapacitet och spillvattennätet har tillräcklig kapacitet.

Avfall

Utöver den avfallshantering som sker vid anläggningen uppkommer visst avfall i renhållningens verksamhet. Farligt avfall uppkommer i form av inlämnade batterier, glödlampor samt spillolja från oljeavskiljaren och slam från ränna i tvätthallen. Totalt uppkom cirka 16 ton farligt avfall under 2020, varav den största andelen kommer från verksamheten vid tvätthallen.

El & tele

Skanova har ledningar för telekommunikation i Björshultsvägen. Anslutning är möjlig och sker i kommunikation med ledningsägare/leverantör. Skanova har även en telemast i planområdets södra del.

Vattenfall har flertalet elkablar och kraftledningar inom området. En stor luftledning för högspänning passerar genom planområdet i nord-sydlig riktning. Utöver det finns ytterligare två luftledningar i östra respektive västra delen av planområdet samt nergrävt i Björshultsvägen. Vid anläggande av körväg under den stora högspänningsledningen kräver ledningsägaren att det ska finnas tillräcklig fri höjd mellan ny färdig vägbana och befintliga ledningens faser. Den fria höjden får inte understiga 7,5 meter. Vägen får heller inte placeras närmare än 25 m från befintliga stolpben.

Fiber

Nätägaren Gästabudsstaden har ledningar i Björshultsvägen och vidare in till avfallsanläggningen och omgivande fastigheter. Anslutning är möjlig och sker i kommunikation med ledningsägare/leverantör.