Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl (Björshults industriområde) (SHB21/295)

Kommunala styrdokument och beslut

Följande ställningstaganden i kommunala planeringsunderlag och beslut ligger till grund för detaljplanearbetet:

Planbesked

Mark- och exploateringsenheten har begärt planbesked för att upprätta en detaljplan för Björshults deponiområde samt angränsande industrimark. Detta i syfte att möjliggöra sluttäckning av befintlig deponi, masshantering, fortsatt avfallshantering samt öka flexibiliteten för framtida industrianvändning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2022-02-01 §2 i ett positivt planbesked beslutat att detaljplanearbete får inledas för fastigheten Arnö 1:3 m.fl, och att detaljplanearbetet bekostas av sökanden.

Detaljplan

Området är till största del planlagt sedan tidigare. De områden som är planlösa ligger i områdets sydvästra och nordvästra delar och ingår i, eller angränsar direkt till, deponins befintliga verksamhetsområde. För planområdet gäller nedanstående detaljplaner:

  • P16-3 ”Detaljplan för Björshult industriområde, Arnö, Nyköping, Nyköpings kommun”, laga kraft den 5 februari 2016. Genomförandetiden är 10 år och pågår till den 5 februari 2026. Detaljplanen möjliggör omfattande exploatering för bland annat industriändamål. Utbyggnad av området har endast påbörjats söder om Björshultsvägen, utanför det nu aktuella planområdet. De delar som nu berörds av planläggning har inte byggts ut och där kommer gällande detaljplan ersättas av denna nya detaljplan. Det kan noteras att genomförandetiden för gällande detaljplan fortfarande pågår vilket innebär att planen inte får ändras eller upphävas om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Genomförandetiden är i första hand ett skydd för den som har en rätt enligt detaljplanen, och hela det område som nu planläggs igen ägs av Nyköpings kommun. Andra fastighetsägare som eventuella kan motsätta sig den nya planen kommer höras under samrådet. Det kan också noteras att detaljplan kan ändras under genomförandetiden om den ändras på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses vid tidigare planläggning. Beslut om att sluttäcka en omfattande deponianläggning och möjliggöra fortsatt samhällsviktig avfallshantering på närliggande område är att betrakta som ett stort allmänt intresse som inte kunde förutses när gällande detaljplan antogs 2016.
  • P82-7 ”Förslag till stadsplan för del av Arnö 1:3 (delplan 10. Björshult) på Arnö i Nyköpings kommun”, fastställd av länsstyrelsen den 17 mars 1982. Genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen möjliggör avfallshantering och området har tagits i anspråk för detta sedan länge. Planens södra delar har blivit ersatta sedan tidigare och den kvarvarande delen kommer ersättas av den här nya detaljplanen. Plan P82-7 kommer alltså att släckas ut.

Norr om planområdet angränsar:

  • P02-17 ”Detaljplan för del av fastigheterna Arnö 1:3, m.fl, Ärila golfbana, Nicolai socken, Nyköpings kommun”, laga kraft den 9 oktober 2002. Genomförandetiden har gått ut. Planen möjliggör för golfbana och området har tagits i anspråk för detta.

Översiktsplan

Nyköpings kommuns gällande översiktsplan (Nyköping 2040) antogs i december 2021. Översiktsplanen beskriver kommunens övergripande strategier för hur kommunen planerar utveckla, använda och bevara den byggda miljön. Aktuellt planområde är utpekat som industri- och verksamhetsområde med inriktning på störande eller transport- och besöksintensiva verksamheter (befintligt och utvecklingsområde). I översiktsplanen anges specifikt att målbilden är att deponin ska vara sluttäckt och att det ska ha getts möjlighet för utveckling av exempelvis solcellspark. I angränsning till planområdets nordöstra del pekar översiktsplanen ut ett område för natur och friluftsliv med värden kopplade till barrblandskog. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan Nyköping 2040.

Regionala och mellankommunala intressen

Nyköpings kommun ingår inte i någon regionplan enligt plan- och bygglagen. Region Sörmland har dock, inom sitt regionala utvecklingsarbete, tagit fram en så kallad strukturbild som visar regionens största tätorter samt samband mellan dessa och närliggande större tätorter. Även om strukturbilden är mycket översiktlig kan det noteras att Nyköping och Oxelösunds tätorter utgör en sammanlänkad nod. Planområdet ligger just i området mellan de två orterna.

Av Nyköpings översiktsplan framgår det att verksamhetsområden och avfallsanläggningar vid och över kommungräns utgör ett mellankommunalt intresse som kan beröra flera angränsande kommuner. Björshults avfallsanläggning ägs av Nyköpings och Oxelösunds kommuner och utgör därför en viktig anläggning för båda kommunerna. Avfallsanläggningen är därmed ett mellankommunalt intresse för berörda kommuner. Detaljplanen påverkar dock inte Oxelösunds kommuns tekniska försörjning negativt, utveckling och förändringar hanteras i det redan etablerade samarbetet kring Björshults avfallsanläggning. Avfallsanläggningen finns redan inom planområdet och planen säkerställer att avfallsanläggningen kan sluttäckas och delvis fortgå i nytt läge. Avgränsningssamråd om miljöbedömning och samråd om detaljplanen kommer hållas med Oxelösunds kommun.

Sörmlandsledens etapp mellan Nyköping och Oxelösund går i närheten av, och delvis inom, planområdets sydvästra del. Sörmlandsleden utgör både ett regionalt och ett mellankommunalt intresse för friluftslivet. En sluttäckning av avfallsanläggningen och det skyddsområde som behövs runt anläggningen innebär att en del av Sörmlandsledens sträcka behöver justeras västerut. Även om detta innebär en påverkan på dagens vandringsled finns möjlighet att hitta en lämpligare sträckning i landskapet så att inte avfallsanläggningen exponeras mer än nödvändigt sett från leden. Sådan justering kan ske helt inom den kommunala fastigheten Arnö 1:3.

Riksintressen

Planområdet ligger inom det mycket omfattande riksintresseområdet för Högexploaterad kust (4 kap 4 § miljöbalken) som sträcker sig från Arkösund till Forsmark. Riksintresseområdet innefattar därmed hela kommunens kuststräcka. Riksintresset innebär att det finns begränsningar vad gäller uppförande av fritidshusbebyggelse och vissa andra exploateringsföretag eller ingrepp i miljön. Riksintresset utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga tätorter. Riksintresset syftar till att skydda områden som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till höga natur- och kulturvärden. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka riksintressets värden negativt då området i huvudsak redan är ianspråktaget eller planlagt för motsvarande markanvändning.

Planområdet ligger även inom samrådsområde för höga objekt, vilket är ett intresse kopplat till riksintresse för flygplats och totalförsvaret - Skavsta flygplats (3 kap. 8-9§§ MB). Inom riksintresseområdet ska samråd ske med Försvarsmakten samt med Trafikverket och Luftfartsverket om planen medger byggnader eller objekt med en totalhöjd på 20 meter eller mer (över marknivå) utanför sammanhållen bebyggelse. Högsta höjd på deponin tillåts vara 55 meter över nollplanet. I och med att en hög deponi redan finns inom området bedöms inte en markhöjning för att genomföra en sluttäckning innebära negativ påverkan på de intressen som är kopplade till riksintresset för flygplats och totalförsvaret.

Cirka 450 meter öster om planområdet finns riksväg 53, och ytterligare österut finns järnvägen TGOJ-banan, dessa stråk utgör riksintresse för kommunikationer (3 kap. 8§ MB). Inget av de dessa riksintressen påverkas negativt av detaljplanen.

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken

Planförslaget bedöms vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenområden enligt bestämmelserna i 3. MB.

Miljökvalitetsnormer

I detta avsnitt beskrivs miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller och gäller i hela landet. Detaljplanen får inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds.

Luft

Enligt kommunens modellberäkningar, objektiv skattning och mätningar överskrids inga miljökvalitetsnormer för luft i Nyköpings kommun. Detta innefattar aktuellt planområde som därav klarar både miljökvalitetsnormer och miljömål avseende partiklar. Trafiken på riksvägen, cirka 400 meter från planområdet, eller verksamheter i närområdet bedöms således inte innebära risk för att planområdet exponeras av några högre nivåer av luftföroreningar.

Vatten

Berörda recipienter för planområdet är Kilaån (Arnöån) cirka 3,5 kilometer norrut och Aspafjärden (Stjärnholmsviken) cirka 4,5 kilometer sydost. Båda recipienterna utgör vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna för Kilaån, förvaltningscykel 3, är att uppnå god ekologisk status år 2033 och god kemisk ytvattenstatus, undantaget bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. I dagsläget klassas den ekologiska statusen som måttlig. Den kemiska ytvattenstatusen klassas som ej god. Miljökvalitetsnormerna för Aspafjärden, förvaltningscykel 3, är att uppnå god ekologisk status 2039 och god kemisk ytvattenstatus, undantaget bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. I dagsläget klassas den ekologiska statusen som måttlig. Den kemiska ytvattenstatusen klassas som ej god. Se avsnitt "konsekvenser av planens genomförande" för bedömda konsekvenser för miljökvalitetsnormer för vatten.

Buller

Normen är en målsättningsnorm som medför att det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Miljökvalitetsnormer för buller gäller för tätorter med mer än 100 000 invånare, alltså inte för Nyköping. Kommunen ska dock enligt miljöbalken i planering och lovgivning sträva efter att begränsa buller och underskrida angivna riktvärden.

Naturskydd

Det finns inga naturreservat eller andra naturskyddsområden inom eller i direkt anslutning till planområdet. Cirka 1,5-2 kilometer nord-nordväst om planområdet ligger tre naturreservat samlat som ett större område, Segelstamosses naturreservat, Ryssbergens naturreservat och Svanvikens naturreservat. Svanvikens naturreservat utgör även Natura 2000-område (art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet). Kilaån och Svanviken är också utpekat som riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. De delar av planområdet som avvattnas norrut och österut leds mot Svanvikens naturreservat.

Delar av Aspafjärden, ca 3 km sydost om planområdet, omfattas av Strandstuvikens naturreservat och Natura 2000-område (art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet). Aspafjärden är också utpekat som riksintresse för naturvård och för friluftslivet.