Detaljplan för del av Arnö 1:3 m.fl (Björshults industriområde) (SHB21/295)

Fastighetsrättsliga frågor

Nyköpings kommun är ägare till all mark inom planområdet och genomförandet innebär inga behov av fastighetsregleringar för åtkomst av allmän plats. Mark om cirka 118 600 kvadratmeter avses regleras från fastigheten Arnö 1:3 till Upplaget 1 så att hela kvartersmarken för deponiområdet ryms inom samma fastighet. Sådan fastighetsreglering är dock inte en förutsättning för planens genomförande men skulle tydliggöra ägande- och ansvarsförhållandena.

Närliggande Stora Björshult är ett aktivt lantbruk som upplåts med arrende på kommunal mark. Stora Björshult är den närliggande fastighet som bedöms påverkas mest av detaljplanens genomförande, samtidigt kan det uppmärksammas att detaljplanen innebär ett större hänsynstagande till Stora Björshult än den exploatering som gällande detaljplan möjliggör.

Detaljplanen reglerar varken möjligheterna till avstyckningar eller storlek på fastigheter.

Tekniska frågor

Tekniska åtgärder

Allmän dagvattenanläggning för rening och fördröjning ska anläggas i planområdets östra del. Kommunen är huvudman och ansvarar för projektering, anläggande och drift.

Utbyggnad allmän plats

Inga åtgärder planeras för Björshultsvägen, bortsett från anläggande av planteringszon på vägens norra sida. Denna utförs efter att markarbeten inom kvartersmarken har färdigställts och samordnas med placeringar av infarter. Även anläggande av dagvattendamm i planområdets östra del behöver samordnas med kvartersmarkens iordningsställande sett till utbyggnadstid och förberedande markarbeten. Utrymme för gång- och cykelbana finns i planen men ett genomförande är inte planerat i närtid.

Utbyggnad vatten och avlopp

Utbyggnad och iordningsställande av anslutningar för vatten och avlopp sköts av Nyköping vatten och anpassas tidsmässigt till områdets utbyggnadstakt.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Kommunen ansvarar för genomförandekostnader och anläggningar som berör allmän platsmark såsom plankostnader, utbyggnad, förrättningskostnader, ledningar och dagvatten.

Berörda fastighetsägare ansvarar för genomförandekostnader inom egen fastighet. Iordningställande och utjämning av områdets mark är ett omfattande arbete, kostnaderna har inte beräknats i detalj men bedöms kunna motiveras utifrån de samhällsviktiga funktioner som möjliggörs och de intäkter som förväntas.

Anslutningsavgifter erläggs enligt taxa.

Kommunen får en ökad driftskostnad för tillkommande dagvattenanläggning och planteringszon längs Björshultsvägen.

Organisatoriska frågor

Exploateringsavtal

Kommunen äger all mark och det finns inte behov av att teckna exploateringsavtal.

Markanvisning

Kommunen avser att sälja industrimark i planområdets östra del till enskilda intressenter. Sådan försäljning kan komma att föregås av markanvisning.

Tidplan

Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande. Tidplanen är preliminär och kan förändras under arbetets gång.

Samråd: Hösten 2023

Granskning: Våren 2024

Antagande Kommunfullmäktige: Hösten 2024

Laga kraft: 2024/2025

Prövning enligt annan lagstiftning

Detaljplanens troliga påverkan på livsmiljö för vattensalamandrar bedöms sannolikt innebära behov av dispens från artskyddsförordningen. Sådan dispens ansöks av kommunen.

Vidare behöver detaljplanens granskning och antagande invänta beslut från länsstyrelsen angående fornlämningen (vallanläggningen) väster om planområdet.

Eftersom detaljplanen genomgår en strategisk miljöbedömningsprocess kommer miljöbalkens regler och andra aktuella förordningar tillämpas parallellt med plan- och bygglagen. Efter att detaljplanen fått laga kraft kan de kommande verksamheterna, beroende på omfattning och karaktär, innebära att miljötillstånd och/eller att en projektspecifik miljöbedömning genomförs.